poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Wieruszów stawia na kształcenie zawodowe”


Cel główny projektu to poprawa jakości kształcenia w Technikum w Wieruszowie poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez 90% ze 118 uczniów (46K, 72M) kwalifikacji, kompetencji, umiejętności (zg. z def. wskaźnika „Liczba UCZ, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu”), do nabycia kompetencji/kwalifikacji przez min. 90% z 40 nauczycieli  (30K,10M) i do zwiększenia potencjału dydaktycznego szkoły poprzez zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych
w okresie 01.04.2024 – 30.09.2025.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej z Województwa  Łódzkiego : Technikum prowadzące kształcenie zawodowe, jego 118 uczniów (46K, 72M) i 40 nauczycieli (30K,10M) z Powiatu Wieruszowskiego.

W projekcie przewidziano:

  • realizację staży uczniowskich dla 118 uczniów ,
  • doposażenie pracowni szkolnych dla zawodu technik budownictwa, pracowni dla zawodu technik informatyk, pracowni dla zawodu technik mechatronik i pracowni dla zawodu technik logistyk
  • wsparcie z zakresie podnoszenia kompetencji oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów poprzez organizację kursów i szkoleń
  • organizacja doradztwa zawodowego dla 59 uczniów
  • rozwój kompetencji kluczowych, kreatywnych, uniwersalnych, przekrojowych i cyfrowych uczniów poprzez organizację zajęć z matematyki oraz grupowych wyjazdów edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
  • wsparcie w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez organizację kursów , szkoleń i studiów podyplomowych

Główne rezultaty projektu:

  • Liczba uczniów , którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 107 uczniów
  • Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – 36 nauczycieli
  • Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 1 szkoła

Wartość projektu wynosi 1 229 331,06 zł  i obejmuje dofinansowanie  w kwocie 1 106 361,55 zł
z następujących źródeł :

👉finansowanie z środków Unii Europejskiej 940 407,32 zł

👉finansowanie wkładu krajowego z budżetu państwa   165 954,23 zł

Wkład własny wynosi 122 969,51 zł

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 kwietnia 2024 r. do 30 września 2025 r.

Regulamin Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021 – 2027 – Priorytet 8.Fundusze Europejskie dla Edukacji i Kadr w Łódzkiem Działanie FELD.08.08 Kształcenie zawodowe (pdf)

Formularz zgłoszeniowy UCZEŃ Wieruszów (docx)

Deklaracja wyboru formy wsparcia UCZEŃ Wieruszów (docx)

Formularz zgłoszeniowy NAUCZYCIEL (docx)

Deklaracja wyboru formy wsparcia NAUCZYCIEL (docx)

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


Skip to content