poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Lektury obowiązkowe


Antyk

Sofokles – Antygona lub Król Edyp (wersja literacka lub spektakl teatralny)

Wybór mitów

Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana)

Średniowiecze

Bogurodzica

Lament Świętokrzyski

Dzieje Tristana i Izoldy

Miguel Cervantes – Don Kichote

Renesans

Jan Kochanowski – Pieśni, Treny, Psalm

William Szekspir – Makbet lub Hamlet

Barok

Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety

Jan Chryzostom Pasek – Pamiętniki

Oświecenie

Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub Monachomachia

Romantyzm

Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność), Dziady cz. III, Pan Tadeusz, Dziady cz. IV

Juliusz Słowacki – wybrane wiersze, Kordian

Cyprian Norwid – wybrane wiersze

Pozytywizm

Bolesław Prus – Lalka

Fiodor Dostojewski – wybrany utwór, np.: Zbrodnia i kara, Łagodna

Modernizm

Joseph Conrad – Jądro ciemności

Jan Kasprowicz – wybrane wiersze

Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybrane wiersze

Leopold Staff – wybrane wiersze

Stanisław Wyspiański – Wesele

Władysław Stanisław Reymont – Chłopi (tom I – Jesień)

Stefan Żeromski – wybrany utwór, np.: Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne, Przedwiośnie

Dwudziestolecie międzywojenne

Witold Gombrowicz – Ferdydurke

Bolesław Leśmian – wybrane wiersze

Julian Tuwim – wybrane wiersze

Jan Lechoń – wybrane wiersze

Julian Przyboś – wybrane wiersze

Józef Czechowicz – wybrane wiersze

Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze

Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie

Bruno Schulz – wybrane opowiadanie

Współczesność

Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie

Krzysztof Kamil Baczyński – wybrane wiersze

Tadeusz Różewicz – wybrane wiersze

Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu Osmaleni

Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem

Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat

Czesław Miłosz – wybrane wiersze

Wisława Szymborska – wybrane wiersze

Zbigniew Herbert – wybrane wiersze

Ewa Lipska – wybrane wiersze

Adam Zagajewski – wybrane wiersze

Stanisław Barańczak – wybrane wiersze

Miron Białoszewski – wybrane utwory

Ryszard Kapuściński – Podróże z Herodotem

Wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej:

Stanisława Ignacego Witkiewicza

Sławomira Mrożka

Tadeusza Różewicza

Wybrana powieść polska z XX lub XXI w., np.:

Maria Kuncewiczowa – Cudzoziemka

Zofia Nałkowska – Granica

Józef Mackiewicz – Droga donikąd

Stanisław Lem – Solaris

Julian Stryjkowski – Austeria

Tadeusz Konwicki – Kronika wypadków miłosnych

Wybrana powieść światowa z XX lub XXI w., np.:

Franz Kafka – Proces

Albert Camus – Dżuma

George Orwell – Rok 1984

Isaac Bashevis Singer – Sztukmistrz z Lublina

Gabriel Garcia Marquez – Sto lat samotności

Umberto Eco – Imię róży

Wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego).

Homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne.

Zakres rozszerzony

Zakres rozszerzony obejmuje lektury z zakresu podstawowego, a ponadto:

Antyk

Horacy – wybrane liryki

Wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej

Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok)

Średniowiecze

Dante Alighieri – Boska komedia

Renesans

Jan Kochanowski – Treny (jako cykl poetycki)

Barok

Poezja barokowa (Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn)

Romantyzm

Wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej

Juliusz Słowacki – Kordian lub Fantazy

Zygmunt Krasiński – Nie-Boska Komedia

Johann Wolfgang Goethe – Faust

Pozytywizm

Honoriusz Balzak – Ojciec Goriot

Emil Zola – Nana

Gustaw Flaubert – Pani Bovary

Dwudziestolecie międzywojenne

Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy

Gustaw Herling-Grudziński – wybrane opowiadanie

Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata

Współczesność

Czesław Miłosz – wybrany esej

Zbigniew Herbert – wybrany esej

Inny esej polskiego autora, np.: Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Marii Janion, Leszka Kołakowskiego, ks. Józefa Tischnera, Jarosława Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego

Wybrany reportaż polskiego autora, np.: Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga

Dziennik, np.: Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza

Jan Paweł II – Tryptyk Rzymski

Wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w., np.: Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja Kuśniewicza, Tadeusza Konwickiego, Stanisława Lema, Wiesława Myśliwskiego, Marka Nowakowskiego, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Pawła Huellego

Wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej, np.: Franza Kafki, Thomasa Manna, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Isaaca Bashevisa Singera, Johna Steinbecka, Kurta Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza, Günthera Grassa Umberto Eco, Milana Kundery

Wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż wymienieni na poziomie podstawowym).

Wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa).

Spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku.

Stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika.