poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Technik budownictwa


Technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.

Jednym z dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki polskiej jest i będzie budownictwo. Firmy budowlane wskazują na nasilający się brak wykwalifikowanych pracowników budowlanych, dlatego absolwenci w zawodzie technik budownictwa bez problemu znajdują pracę.

Zadania zawodowe:

  • analizowanie dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych
  • wykonywanie rysunków budowlanych
  • określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowego ich stosowania
  • wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót budowlanych
  • określanie gruntów budowlanych, ich właściwości i zastosowania do celów fundamentowych
  • kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i robotami w obiekcie, organizowanie przebiegu tych prac
  • prowadzenie rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczeń z inwestorem
  • projektowanie nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych na podstawie obliczeń oraz – wykonywanie obliczeń budowlanych elementów statycznych
  • dobieranie optymalnych technologii wykonania różnych robót budowlanych

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa realizowane są we współpracy z pracodawcami z terenu powiatu wieruszowskiego.

Perspektywy dalszego kształcenia

Absolwenci mogą kontynuować naukę na krajowych wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: budownictwa i architektury, oraz pokrewnych – instalacje sanitarne, geodezja, inżynieria środowiska, są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto absolwenci kierunku budownictwa znajdują zatrudnienie w biurach architektoniczno-budowlanych, konstrukcyjnych, w wykonawstwie na placach budowy, w wytwórniach elementów prefabrykowanych oraz wytwórniach betonów, w jednostkach administracji państwowej.

Prezentacja kierunku


Skip to content