poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 783 10 71

ZSP Wieruszów

Egzaminy


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule (pdf)

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 roku (pdf)

Szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 (pdf)

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2017 roku (pdf)

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 (pdf)

Sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od roku szkolnego 2012/2013 (pdf)

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od roku szkolnego 2014/2015 (pdf)

Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.edu.pl

Egzamin maturalny

Przydział sal na egzamin maturalny 2017 (pdf)

Wyniki egzaminu maturalnego ogłasza dyrektor szkoły po otrzymaniu ich z OKE – 30.06.2017 o godz.13:00.

Termin poprawkowy

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego oraz z języków obcych nowożytnych, odbędzie się 23 sierpnia 2017 r. (środa), godz. 9:00.

Egzamin zawodowy – „stary”

Harmonogram – egzamin zawodowy „stary” – etap pisemny i praktyczny (pdf)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – „nowy”

Harmonogram – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie „nowy” – etap pisemny (pdf)

Harmonogram – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie „nowy” – etap praktyczny (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.