poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Aktualności


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Szanowni Pracodawcy
Przekazujemy Państwu informację jaką otrzymaliśmy z Kuratorium Oświaty w Sieradzu:

„Szanowni Państwo Dyrektorzy
Bardzo proszę o przekazanie informacji pracodawcom, którzy zatrudniają Państwa uczniów będących młodocianymi pracownikami, że zgodnie z art. 1. pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w  art.  12  ust.  6  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  r.  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w  ust.  1,  wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.
Przepisy ustawy weszły w życie 1 kwietnia 2020 roku”.

Uwaga MATURZYŚCI – Próbny egzamin maturalny

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w dniu 26.03.2020 ukazała się informacja Dyrektora CKE dotycząca próbnego egzaminu maturalnego.

Proszę wszystkich uczniów klas maturalnych o zapoznanie się z tą informacją. Próbny egzamin maturalny jest dobrowolny.

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do próbnej matury zgłaszają się do nauczycieli przedmiotów objętych egzaminem. Zasady i terminy są podane w w/w informacji dyrektora CKE

Informacja Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu
dla uczniów Branżowej Szkoły I-stopnia dotycząca zdalnego nauczania na kursach

Informujemy, ze od 30.03.2020 r. ruszamy ze zdalnym nauczaniem na turnusach dokształcania
za pomocą platformy e – learning.
Korzystamy ze strony: ckusieradz.pl
Zakładka u góry ekranu: e – learning
Logowanie do platformy moodle
Uczniowie logują się do:
Centrum Kształcenia Zawodowego i ODiDZ
Uczeń wybiera stopień i zawód
Uczniowie pobierają materiały i zgłaszają się na adres e-mail do każdego nauczyciela.

Komunikat dla klas Branżowej Szkoły I stopnia

Uczniowie klas branżowej szkoły I stopnia , którzy mieli przesunięty termin kursu z dnia 16 marca 2020 rozpoczynają w formie zdalnego nauczania  realizację kursów zawodowych z dniem 30 marca br.
Dotyczy to zawodów:
Kurs I stopnia :
– monter sieci i instalacji sanitarnych
– blacharz samochodowy
– ślusarz
– kucharz
– lakiernik samochodowy
Kurs III stopnia:
– stolarz
– fryzjer
Prosimy uczniów , których dotyczy ta informacja  o przekazywanie  do sekretariatu szkoły  na adres mailowy : poczta@zsp.wieruszow.pl 
swoich e-mail. Jest to związane ze zdalnym nauczaniem na kursach. (sprawa pilna!)

Centrum Edukacji w Sieradzu prosi pracodawców o umożliwienie realizacji zdalnego nauczania uczniom, którzy nie mają komputerów oraz dostępu do internetu.

Komunikat Dyrektora Szkoły

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca br. od dnia  23 marca w klasach III technikum rozpoczynamy zdalne nauczanie. Praktyki zawodowe młodzież zrealizuje w ustalonych przez dyrekcję terminach do końca roku szkolnego 2019/2020.

Komunikat dla Rodziców

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju pracujemy z uczniami w formie zdalnej. Nauczyciele każdego dnia rozsyłają materiały edukacyjne za pomocą e-dziennika i innych narzędzi. Proszę Rodziców o odczytywanie informacji przesyłanych przez dziennik elektroniczny
oraz sprawdzanie, czy uczeń odbiera cyklicznie informacje ze szkoły. Również wychowawcy poprzez e-dziennik będą się z Państwem kontaktować , a także przekażą Państwu sposoby kontaktu z innymi nauczycielami uczącymi Państwa dziecko.
Jest to dla wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców sytuacja nowa, która nas zaskoczyła, dlatego proszę o zrozumienie i współpracę.
Życzę Państwu zdrowia i wytrwałości w tej trudnej sytuacji. Mam nadzieję, że uda nam się ten czas przetrwać w spokoju i rozsądku.

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice i Uczniowie
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w trosce o realizację procesu edukacyjnego uczniów, nauczyciele naszej szkoły przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Kadra pedagogiczna, wykorzystując dziennik elektroniczny, przesyłać będzie do uczniów zadania i zagadnienia do opracowania. O sposobie kontroli zadań zdecyduje nauczyciel.
Zobowiązuję wszystkich uczniów do wykonywania poleceń i zadań przesłanych przez nauczycieli.
Dni wolne od zajęć w szkole nie są feriami i uczniowie powinni poświęcić ten czas na naukę. O szczególne zaangażowanie proszę uczniów klas maturalnych.
Jeżeli uczeń zmienił adres e-mail, proszony jest o dokonanie aktualizacji.
Szanowni Rodzice zachęcajcie swoje dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole.

Komunikat Dyrektora Szkoły

W związku z decyzją Rządu o zawieszeniu zajęć we wszystkich placówkach oświatowych w Polsce, informuję że od dnia 16 marca br. praktyki uczniów klas III technikum zostają zawieszone.

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Komunikat Dyrektora Szkoły

W związku z decyzją Rządu o zawieszeniu zajęć we wszystkich placówkach oświatowych w Polsce, informuję uczniów i rodziców, iż od dnia 12 marca br. w naszej szkole:

  • zostają zawieszone na 2 tygodnie zajęcia dydaktyczne (do 25.03.2020 r.),
  • zostają przesunięte kursy zawodowe w Sieradzu o 2 tygodnie, a kolejne kursy przesunięte również o 2 tygodnie (informacja dyrektora CEZ),
  • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach,
  • zostają zawieszone zajęcia dla słuchaczy Szkoły Policealnej do 27 marca br.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Stanisława Staszica w Wieruszowie
mgr Małgorzata Nikodem

Wszyscy jesteśmy uczniami w „szkole świata”Wszyscy jesteśmy uczniami w „szkole świata”
Oto wypowiedź  p. Kingi Maciaszczyk,  z-ca dyr. ZCEMiP ds. ODN Szczecin, doradcy  metodycznego ds. języka polskiego, jakże ważna na dzisiejszy czas: „Drodzy Nauczyciele! Obecna sytuacja jest niecodziennym wyzwaniem dla większości z nas. Potrzebujemy czasu, by się odnaleźć w nowym, nieznanym położeniu. Ten czas potrzebny jest nie tylko nam,…
| Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!
Biblioteka Staszica włącza się we wspomaganie zdalnej edukacji młodzieży. Informujemy, że powstał profil biblioteki na portalu Facebook. Na stronie zamieszczamy ciekawe informacje o życiu kulturalnym oraz różnorodne materiały edukacyjne. Zachęcamy do zapoznania się z nasza ofertą! :) Kontakt z nami: e-mail: biblioteka336@wp.pl Facebook – https://www.facebook.com/Biblioteka.ZSP.Wieruszow/ Pozdrawiamy nauczyciele…
| Czytaj więcej

Telefoniczne wsparcie psychologiczneTelefoniczne wsparcie psychologiczne
Drodzy uczniowie! Jak pamiętacie w trakcie normalnego  trybu pracy  szkoły, mogliście korzystać z pomocy psychologa, który miał swój dyżur w każdy czwartek. Wszyscy, którzy chcą korzystać z opieki psychologicznej – w obecnym czasie- mogą kontaktować się z psychologiem telefonicznie : poniedziałek: od 8.00 do 11.00 czwartek: od 12.00 do 15.00…
| Czytaj więcej

Informacje o wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodoweInformacje o wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
W dniu 20 marca br. Dyrektor szkoły odebrał świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Osobisty odbiór przez uczniów w/w świadectw będzie możliwy od dnia wznowienia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole. O wynikach egzaminu uczniowie zostaną powiadomieni przez wychowawcę klasy za pośrednictwem e-dziennika lub notyfikacji sms (formuła 2017). Uczniowie,…
| Czytaj więcej

„Gdy umysł jest spokojny i zajęty pozytywnymi myślami, ciału jest trudniej zachorować”„Gdy umysł jest spokojny i zajęty pozytywnymi myślami, ciału jest trudniej zachorować”
„Gdy umysł jest spokojny i zajęty pozytywnymi myślami, ciału jest trudniej zachorować.” Dalajlama Uczniowie, nauczyciele, rodzice. Przed nami  ważny i odpowiedzialny czas. To jest czas stresujący  dla wszystkich. Nie wiemy, co będzie dalej. Nie wiemy, czy któryś z członków naszej rodziny nie zachoruje. Nie wiemy, czy sami jesteśmy bezpieczni….…
| Czytaj więcej

Ważne – zalecenia dla placówek handlowych i usługowychWażne – zalecenia dla placówek handlowych i usługowych
Uczennice i uczniowie naszej szkoły to przyszli pracownicy placówek handlowych, którzy obowiązkowo przestrzegać będą zasad higieny . Wszyscy  winniśmy się zapoznać z poniższym komunikatem w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.  Przeczytajcie uważnie, gdyż obecna sytuacja  wymaga od nas wielkiej odpowiedzialności. „W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo…
| Czytaj więcej

Koperta Życia – przyśpiesza wdrożenie leczenia ratującego życieKoperta Życia – przyśpiesza wdrożenie leczenia ratującego życie
Profilaktyka zakażeń wirusowych i nie tylko! Drodzy uczniowie! Zachęcamy do wypełnienia „ Koperty  życia” i powieszenia jej w domu  w widocznym miejscu, np. przy łóżku, na lodówce, na drzwiach pokoju.  Szczególnie jest to ważne w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia . W kopercie należy podać:  numer do osób kontaktowych,  wpisać choroby…
| Czytaj więcej

Konkurs z języka niemieckiegoKonkurs z języka niemieckiego
Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie z języka niemieckiego: „System szkolnictwa w Polsce i w Niemczech”. Uczniowie klas pierwszych mogą napisać prace w języku polskim, natomiast uczniowie pozostałych klas w języku niemieckim. Prosimy o przesłanie prac w terminie do 25 marca na adres e-mail: jezyk.niemiecki80@interia.pl Organizatorki: Agnieszka…
| Czytaj więcej

Informacje dla rodziców klas maturalnychInformacje dla rodziców klas maturalnych
W związku z decyzją Rządu o zawieszeniu zajęć dydaktyczno–wychowawczych, nie odbędzie się spotkanie z rodzicami klas maturalnych w dniu 19 marca br. Wychowawcy klas maturalnych informują, że propozycje ocen końcowych  z poszczególnych przedmiotów będą dostępne w dzienniku elektronicznym. O zagrożeniach oceną niedostateczną będziemy informować listownie.…
| Czytaj więcej

Niezwykły robot naszego Ucznia!Niezwykły robot naszego Ucznia!
Zafascynowany nowymi technologiami Uczeń naszej szkoły – Technikum Mechatronicznego – Jakub Fras zbudował robota podążającego za światłem. Robot nie tylko potrafi samodzielnie się poruszać jadąc w kierunku źródła światła (np. latarki), ale dzięki wykorzystaniu dwóch czujników natężenia światła, robot jest w stanie ocenić, po której stronie znajduje…
| Czytaj więcej

Nasi Logistycy brali udział w Etapie Okręgowym IV Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej!Nasi Logistycy brali udział w Etapie Okręgowym IV Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej!
6 marca o godzinie 11.00 w Pabianicach, troje naszych uczniów wzięło udział w Etapie Okręgowym IV Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej, której organizatorem jest Uniwersytet Gdański. Naszą szkołę reprezentowali: Wiktoria Fiołka z klasy IV, Natalia Hostyńska z klasy II i Piotr Nakonieczny z klasy IV.W konkursie brało udział…
| Czytaj więcej

Sukces Oskara WróblaSukces Oskara Wróbla
4 marca br. Oskar Wróbel, uczeń klasy I Technikum Mechatronicznego z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie  zajął II miejsce w półfinale wojewódzkiego konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci”. Tym samym zakwalifikował się do ścisłej czołówki uczestników etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 30 marca w Wojewódzkiej Bibliotece…
| Czytaj więcej

Staszic dla Wojtusia!Staszic dla Wojtusia!
„Ważny jest rodzaj pomocy, który się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.” Jan Paweł II W dniach 28 lutego i 5 marca w szkolnej bibliotece Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie  odbył się „Słodki kiermasz charytatywny”…
| Czytaj więcej

Rekolekcje szkolneRekolekcje szkolne
W dniach od 4 do 6 marca 2020r. mieliśmy okazję przeżywania rekolekcji szklonych w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej (parafia p.w. św. Stanisława BiM) w Wieruszowie, które prowadzili ks. Jakub Stanecki oraz John Pohl z Malezji, przy oprawie muzycznej chórku młodzieżowego tutejszej parafii. Od tańca i zabawy po zadumę i wstrząsające…
| Czytaj więcej

Dzień Otwarty Szkoły ODWOŁANY. Apel do Rodziców!Dzień Otwarty Szkoły ODWOŁANY. Apel do Rodziców!
Podjęta została decyzja o odwołaniu Dnia Otwartego Szkoły, który miał się odbyć 11 marca 2020. W związku ze zmieniającą się sytuacją rozprzestrzeniania się koronowirusa, w trosce o zdrowie nas wszystkich –  rezygnujemy z tej formy grupowego spotkania. Prosimy również uczniów, którzy kaszlą, kichają, czują się podziębieni –…
| Czytaj więcej

Bezpieczeństwo w ruchu drogowymBezpieczeństwo w ruchu drogowym
Uczniowie klasy I Technikum Mechatronicznego(I Ttg wych. M. Leszczyńska) spotkali się na godzinie wychowawczej z asp.sztab. Damianem Pawlakiem z Komendy Powiatowej Policji  w Wieruszowie. Zbliża się czas  udziału uczniów w kursach prawa jazdy. Ważne jest, aby zawsze i wszędzie zachowywali się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. „W idealnym…
| Czytaj więcej

Uczniowie poznają arkana ZUSUczniowie poznają arkana ZUS
W  lutym 2020 roku w naszej szkole uczniowie klasy drugiej technikum ekonomicznego w ramach zajęć „Kadry i płace” oraz uczniowie klasy III  technikum informatycznego w ramach „Działalność gospodarcza” uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe Wieruszów II Oddział Łódź – Panią Iwoną…
| Czytaj więcej

Uwaga! Ważne dla zdrowia nas wszystkich!Uwaga! Ważne dla zdrowia nas wszystkich!
Główny Inspektor Sanitarny informuje: INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2. W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl)…
| Czytaj więcej

Informacje dla rodziców: skład Rady Rodziców, korzystanie z e-dziennikaInformacje dla rodziców: skład  Rady Rodziców, korzystanie z e-dziennika
Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica działa w roku szkolnym 2019/2020  w składzie: Przewodniczący Rady Rodziców: p. Adam Śpigiel zastępca przewodniczącego Rady Rodziców: p. Krzysztof Lota skarbnik Rady Rodziców: p. Aneta Nowak. Szanowni Rodzice i Opiekunowie naszych uczniów, przypominamy, że w tym roku szkolnym po raz…
| Czytaj więcej

Nowy koronawirus 2019-nCoV – co należy wiedzieć?Nowy koronawirus 2019-nCoV – co należy wiedzieć?
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wieruszowskiego oraz osób przebywających na tym terenie, przekazuje  informacje zamieszczone na stronie Ministra Zdrowia dot. nowego koronawirusa 2019-nCoV, celem zapoznania się. „(…) Byłeś w Chinach i źle się czujesz? Sprawdź co robić! Jeżeli…
| Czytaj więcej

Archiwalne aktualności