poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Informacje dla kandydatów


Logowanie dla kandydatów

https://lodzkie.edu.com.pl

Informacje dla kandydatów
do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie
w roku szkolnym 2024/2025

Logowanie na stronie: https://lodzkie.edu.com.pl od 22 kwietnia do 21 maja do godz. 12:00.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły od 22 kwietnia do 21 maja do godz. 12:00

Od dnia 3 lipca do 9 lipca do godziny 15:00 kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wstępne listy przyjętych do  techników i  szkół  branżowych  I stopnia zostaną wywieszone w dniu 15 lipca 2024 roku do godz. 12:00.

Ostateczne listy przyjętych zostaną wywieszone w dniu 19 lipca 2024 roku do godz. 12:00.

W dniach od 15 lipca 2024 r. do  18 lipca 2024 r. do godziny 1200 należy dostarczyć do szkoły:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

– oryginał wyników egzaminu ósmoklasisty,

– wypełnioną ankietę kandydata do ZSP,

– 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie),

– kartę zdrowia (jeśli została wydana przez pielęgniarkę szkolną),

– kserokopię odpisu  skróconego aktu urodzenia.

kandydaci do klas pierwszych szkół branżowych dostarczają: zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.

Kandydaci do klas pierwszych szkół branżowych przed złożeniem świadectwa ukończenia szkoły zobowiązani są wykonać jego kserokopię (kserokopia będzie potrzebna przy podpisaniu umowy o praktyczną naukę zawodu).

Planowane obowiązkowe bezpłatne badania lekarskie odbędą się w naszej szkole w dniu: 15 lipca 2024 roku od godz. 8:00

UWAGA!!! KANDYDACI KTÓRZY ZDECYDUJĄ SIĘ NA NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE MOGĄ SKŁADAĆ DOKUMENTY PODCZAS  BADAŃ LEKARSKICH W DNIU 15 LIPCA 2024 R.

Na badanie lekarskie kandydaci ze stwierdzoną wadą wzroku proszeni są o zabranie ze sobą badań okulistycznych.

Do pobrania:

Ankieta kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie (pdf)

Zaświadczenie związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.


Skip to content