poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 783 10 71

ZSP Wieruszów

Informacje dla kandydatów


Warunki rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

1. Termin składania deklaracji w formie elektronicznej: maj-czerwiec 2017 r.

2. Miejscem składania deklaracji jest szkoła wybrana jako pierwsza na liście preferencji.

3. W dniach od 23 czerwca 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 r. do godziny 12:00 kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

4. Ogłoszenie list wstępnych 3 lipca 2017 r. do godziny 12:00.

5. W dniach od 3 lipca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. do godz. 12:00 należy dostarczyć do szkoły:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum stanowiący potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej
  • oryginał wyników egzaminu gimnazjalnego,
  • wypełnioną Ankieta kandydata do ZSP (pdf),
  • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie),
  • kartę zdrowia  i orzeczenie lekarskie,
  • kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia,
  • kandydaci do klas pierwszych szkół branżowych dostarczają: zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.

6. Ogłoszenie list ostatecznych 11 lipca 2017 r. do godziny 12:00.

Kandydaci do klas pierwszych szkół branżowych przed złożeniem świadectwa ukończenia gimnazjum zobowiązani są wykonać jego kserokopię (kserokopia będzie potrzebna przy podpisaniu umowy o praktyczną naukę zawodu).

Obowiązkowe bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów zostaną przeprowadzone przez lekarzy medycyny pracy w budynku naszej szkoły:

  • dla kandydatów z miasta i gminy Wieruszów – 8 lipca 2017 roku od godz.8:00
  • dla kandydatów z pozostałych gmin (dojeżdżających) – 10 lipca 2017 roku od godz. 8:00

Na badanie lekarskie kandydaci ze stwierdzoną wadą wzroku proszeni są o zabranie ze sobą badań okulistycznych.

Do pobrania:

Ankieta kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie (pdf)

Zaświadczenie związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.