poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Informacje dla kandydatów


Logowanie dla kandydatów

https://lodzkie.edu.com.pl

Informacje dla kandydatów
do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie
w roku szkolnym 2022/2023

Logowanie i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (w formie elektronicznej)
od 20 kwietnia do 17 maja do godz. 12:00 na stronie:
https://lodzkie.edu.com.pl

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły od 20 kwietnia do 17 maja do godz. 12:00

Od dnia 8 lipca do 12 lipca do godziny 15:00 kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wstępne listy przyjętych do techników i szkół branżowych I stopnia zostaną wywieszone w dniu 19 lipca 2022 roku do godz. 12:00.

Ostateczne listy przyjętych zostaną wywieszone w dniu 25 lipca 2022 roku do godz. 12:00.

W dniach od 19 lipca 2022 r. do 22 lipca 2022 r. do godziny 12:00 należy dostarczyć do szkoły:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

– oryginał wyników egzaminu ósmoklasisty

– wypełnioną ankietę kandydata do ZSP,

– 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie),

– kartę zdrowia,

– kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia.

kandydaci do klas pierwszych szkół branżowych dostarczają: zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.

Kandydaci do klas pierwszych szkół branżowych przed złożeniem świadectwa ukończenia szkoły zobowiązani są wykonać jego kserokopię (kserokopia będzie potrzebna przy podpisaniu umowy o praktyczną naukę zawodu).

UWAGA!!! KANDYDACI KTÓRZY ZDECYDUJĄ SIĘ NA NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE MOGĄ SKŁADAĆ DOKUMENTY PODCZAS BADAŃ LEKARSKICH W DNIACH: 13, 14, 15 LIPCA.

Planowane obowiązkowe bezpłatne badania lekarskie odbędą się w naszej szkole w dniach:

– dla kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia – 13 lipca od godz. 8:00

– dla kandydatów Technikum – 14 lipca od godz. 8:00

– dla kandydatów do Technikum Informatycznego i Logistycznego – 15 lipca od godz. 8:00

Na badanie lekarskie kandydaci ze stwierdzoną wadą wzroku proszeni są o zabranie ze sobą badań okulistycznych.

Do pobrania:

Ankieta kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie (pdf)

Zaświadczenie związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.


Skip to content