poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Informacje dla kandydatów


Logowanie dla kandydatów

https://lodzkie.edu.com.pl

Informacje dla kandydatów
do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie
w roku szkolnym 2023/2024

Logowanie na stronie: https://lodzkie.edu.com.pl od 24 kwietnia do 23 maja do godz. 12:00.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły od 24 kwietnia do 23 maja do godz. 12:00

Od dnia 24 kwietnia 2023 r. do 17 lipca 2023 r. będą wydawane skierowania na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych.

Od dnia 6 lipca do 10 lipca do godziny 15:00 kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wstępne listy przyjętych do  techników i  szkół  branżowych  I stopnia zostaną wywieszone w dniu 14 lipca 2023 roku do godz. 12:00.

Ostateczne listy przyjętych zostaną wywieszone w dniu 21 lipca 2023 roku do godz. 12:00.

W dniach od 14 lipca 2023 r. do  20 lipca 2023 r. do godziny 1200 należy dostarczyć do szkoły:

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu (lekarz medycyny pracy),

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

– oryginał wyników egzaminu ósmoklasisty,

– wypełnioną ankietę kandydata do ZSP,

– 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie),

– kartę zdrowia,

– kserokopię odpisu  skróconego aktu urodzenia.

kandydaci do klas pierwszych szkół branżowych dostarczają: zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.

Kandydaci do klas pierwszych szkół branżowych przed złożeniem świadectwa ukończenia szkoły zobowiązani są wykonać jego kserokopię (kserokopia będzie potrzebna przy podpisaniu umowy o praktyczną naukę zawodu).

Do pobrania:

Ankieta kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie (pdf)

Zaświadczenie związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.


Skip to content