poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Informacje dla kandydatów


Logowanie dla kandydatów

https://lodzkie.edu.com.pl

NOWE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

>> Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 <<

Informacje dla kandydatów
do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie
w roku szkolnym 2021/2022

 Logowanie i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (w formie elektronicznej)
od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15:00 na stronie:
https://lodzkie.edu.com.pl

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15:00.

Od dnia 25 czerwca do 14 lipca do godziny 15:00 kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

UWAGA! W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY, W TYM WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI, MOŻNA SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE.

Wstępne listy przyjętych do  techników i  szkół  branżowych  I stopnia zostaną wywieszone w dniu 22 lipca 2021 roku.

Ostateczne listy przyjętych zostaną wywieszone w dniu 2 sierpnia 2021 roku do godz. 14:00.

W dniach od 23 lipca do 30 lipca do godziny 15:00 należy dostarczyć do szkoły:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

– oryginał wyników egzaminu ósmoklasisty

– wypełnioną ankietę kandydata do ZSP,

– 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie),

– kartę zdrowia,

– kserokopię odpisu  skróconego aktu urodzenia.

– kandydaci do klas pierwszych szkół branżowych dostarczają: zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.

Kandydaci do klas pierwszych szkół branżowych przed złożeniem świadectwa ukończenia szkoły zobowiązani są wykonać jego kserokopię (kserokopia będzie potrzebna przy podpisaniu umowy o praktyczną naukę zawodu).

Planowane obowiązkowe bezpłatne badania lekarskie odbędą się w naszej szkole w dniach:

– dla kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia – 12  lipca od godz.8.oo

– dla kandydatów Technikum  – 13 lipca od godz. 8.00

– dla kandydatów do Technikum Informatycznego i Logistycznego – 14 lipca od godz. 8.oo

Na badanie lekarskie kandydaci ze stwierdzoną wadą wzroku proszeni są o zabranie ze sobą badań okulistycznych.

Do pobrania:

Ankieta kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie (pdf)

Zaświadczenie związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.


Skip to content