poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Informacje dla kandydatów


Logowanie dla kandydatów

https://lodzkie.edu.com.pl

NOWE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informacje dla kandydatów
do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie
w roku szkolnym 2020/2021

Logowanie i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (w formie elektronicznej) od 15 czerwca do 10 lipca do godz. 15:00 na stronie: https://lodzkie.edu.com.pl

Od dnia 26 czerwca do 10 lipca do godziny 15:00 kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Od dnia 31 lipca do 4 sierpnia do godziny 15:00 kandydaci dostarczają do szkoły  pierwszego wyboru kopię zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

UWAGA! W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY, W TYM WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI, MOŻNA SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE.

 

Wstępne listy przyjętych do  techników i  szkół  branżowych  I stopnia zostaną wywieszone w dniu 12 sierpnia 2020 roku.

Ostateczne listy przyjętych zostaną wywieszone w dniu 19 sierpnia 2020 roku do godz. 14:00.

 

W dniach od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00 należy dostarczyć do szkoły:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

– oryginał wyników egzaminu ósmoklasisty

wypełnioną ankietę kandydata do ZSP,

– 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie),

– kartę zdrowia,

– kserokopię odpisu  skróconego aktu urodzenia,

– kandydaci do klas pierwszych szkół branżowych dostarczają zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.

Kandydaci do klas pierwszych szkół branżowych przed złożeniem świadectwa ukończenia szkoły zobowiązani są wykonać jego kserokopię (kserokopia będzie potrzebna przy podpisaniu umowy o praktyczną naukę zawodu).

 

Do pobrania:

Ankieta kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie (pdf)

Zaświadczenie związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.