poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Regulaminy


Regulamin biblioteki szkolnej

 • Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice uczniów.
 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 • Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 • Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na 3 tygodnie. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, może prolongować termin zwrotu.
 • Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 • Z księgozbioru podręcznego i bieżących czasopism korzysta czytelnik tylko na miejscu w czytelni.
 • Czytelnik wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczoną lub zagubioną książkę lub inny element zbioru. W przypadku zniszczenia, zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest: zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 • Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 • Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 • Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

Regulamin korzystania z Czytelni
i ze Szkolnego Centrum Informacyjnego

 1. Ze stanowisk komputerowych w czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele.
 2. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
 3. Z centrum można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 4. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 5. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
 6. W przypadku dużej liczby chętnych czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 30 min.
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Nie wolno wgrywać własnych programów, kasować instalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym, włączać i rozłączać kabli zasilających.
 8. Nie wolno wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
 9. Internet służy do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzenie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych.).
 10. Nauczyciel bibliotekarz może udzielić pomocy przy obsłudze komputera i wyszukiwania informacji w Internecie.
 11. Podczas przebywania w czytelni obowiązuje cisza.
 12. Zabrania się spożywania posiłków przy stanowiskach komputerowych.
 13. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony możliwości korzystania z Centrum na określony czas.

Zasady szczegółowe

Użytkownik ma prawo do:

 • Korzystania z komputerów oraz zasobów w granicach określonych przez prowadzącego Centrum Multimedialne

Użytkownik ma obowiązek:

 • Podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego Centrum Multimedialne.
 • Informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz o uszkodzeniach mechanicznych.
 • Stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania.
 • Okrycie wierzchnie zostawiać w szatni.
 • Zapoznać się z regulaminem Centrum Multimedialnego i wpisać się do zeszytu odwiedzin.

Użytkownikowi nie wolno:

 • Uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy, multimedialny sprzęt RTV.
 • Korzystać z nielegalnych płyt CD-ROM i DVD.
 • Wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych.
 • Instalować jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego do celów komercyjnych.
 • Uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem może powodować zaburzenia stabilności pracy systemu.
 • Dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz plikach systemowych.
 • Utrudniać pracę i dezinformować innych użytkowników.
 • Naruszać Regulaminu Centrum Multimedialnego oraz innych regulaminów nadrzędnych i lokalnych w sieci komputerowej.
 • Wykorzystywać oprogramowania do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym.
 • Przeszkadzać głośnym zachowaniem.
 • Obrażać uczuć innych użytkowników poprzez wysyłanie listów, wiadomości, itp.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu pociągnie za sobą odpowiednie konsekwencje.

PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD
FUNKCJONOWANIA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
IM. STASZICA W WIERUSZOWIE
NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

 1. Organizacja trybu pracy biblioteki szkolnej zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli.
 2. Nauczyciele bibliotekarze podczas pracy z czytelnikami powinni nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne.
 3. Uczniowie po wejściu do biblioteki (czytelni) mają obowiązek zdezynfekować ręce oraz nosić osłonę nosa i ust.
 4. Zgodnie z obowiązującymi wymogami (https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl/https://gis.gov.pl/) obsługa czytelnika zostaje ograniczona.
 5. Nauczyciele bibliotekarze pracują w bibliotece szkolnej codziennie od 7.30 do 15.00.
 6. Ogranicza się wolny dostęp do księgozbioru, katalogów i czasopism.
 7. Obowiązuje ograniczenie liczby użytkowników. Przy stanowisku obsługi mogą przebywać tylko 2 osoby.
 8. W bibliotece i czytelni należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry).
 9. Przyjęte materiały odkłada się w wydzielone miejsce. Odizolowane egzemplarze zostaną oznaczone datą zwrotu i wyłączone z użytkowania do czasu zakończenia kwarantanny – 2 dni.
 10. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 11. Po przyjęciu książek należy zdezynfekować blat.
 12. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania zbiorów, z którymi zarażeni mieli kontakt.

Skip to content