poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Regulaminy


Regulamin biblioteki szkolnej

Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice uczniów.

Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na 3 tygodnie. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń , może prolongować termin zwrotu.

Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

Z księgozbioru podręcznego i bieżących czasopism korzysta czytelnik tylko na miejscu w czytelni.

Czytelnik wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczoną lub zagubioną książkę lub inny element zbioru. W przypadku zniszczenia ,zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest: zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

Regulamin korzystania z Czytelni
i ze Szkolnego Centrum Informacyjnego

 1. Ze stanowisk komputerowych w czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele.
 2. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
 3. Z centrum można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 4. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 5. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
 6. W przypadku dużej liczby chętnych czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 30 min.
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Nie wolno wgrywać własnych programów, kasować instalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym, włączać i rozłączać kabli zasilających.
 8. Niewolno wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
 9. Internet służy do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzenie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych.).
 10. Nauczyciel bibliotekarz może udzielić pomocy przy obsłudze komputera i wyszukiwania informacji w Internecie.
 11. Podczas przebywania w czytelni obowiązuje cisza.
 12. Zabrania się spożywania posiłków przy stanowiskach komputerowych.
 13. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony możliwości korzystania z Centrum na określony czas.

Zasady szczegółowe

Użytkownik ma prawo do:

 • Korzystania z komputerów oraz zasobów w granicach określonych przez prowadzącego Centrum Multimedialne

Użytkownik ma obowiązek:

 • Podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego Centrum Multimedialne.
 • Informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz o uszkodzeniach mechanicznych.
 • Stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania.
 • Korzystać z dyskietek udostępnianych przez pracownika Centrum.
 • Okrycie wierzchnie zostawiać w szatni.
 • Zapoznać się z regulaminem Centrum Multimedialnego i wpisać się do zeszytu odwiedzin.

Użytkownikowi nie wolno:

 • Uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy, multimedialny sprzęt RTV.
 • Korzystać z nielegalnych płyt CD-rom i DVD.
 • Wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych.
 • Instalować jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego do celów komercyjnych.
 • Uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem może powodować zaburzenia stabilności pracy systemu.
 • Dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz plikach systemowych.
 • Utrudniać pracy i dezinformować innych użytkowników.
 • Naruszać Regulaminu Centrum Multimedialnego oraz innych regulaminów nadrzędnych i lokalnych w sieci komputerowej.
 • Wykorzystywać oprogramowania do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym.
 • Przeszkadzać głośnym zachowaniem.
 • Obrażać uczuć innych użytkowników poprzez wysyłanie listów, wiadomości, itp.
 • Wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu pociągnie za sobą odpowiednie konsekwencje.