poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Młodociani pracownicy


Informacja dla uczniów, rodziców
i wychowawców klas wielozawodowych

 1. Uczniowie klas wielobranżowych to młodociani pracownicy, którzy realizują obowiązek dokształcania w szkole branżowej. Teoretyczne przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole, do której uczęszcza uczeń (młodociany pracownik), teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane są w formie kursowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. W przypadku, gdy liczba uczniów w danym zawodzie jest bardzo mała (jeden lub kilku uczniów) kursy organizowane są w innych ośrodkach poza Sieradzem, np. fotograf w ośrodku w Olkuszu, krawiec (CKZ Zielona Góra).
  Kształcenie zawodowe praktyczne czyli praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy- rzemieślnika lub pracodawcy niebędącym rzemieślnikiem (właściwe pracodawca zaznacza na zaświadczeniu o zapewnieniu uczniowi odbywanie praktycznej nauki zawodu) na podstawie umowy zawartej między rodzicami/opiekunami prawnymi a pracodawcą. Pracodawca musi posiadać przygotowanie zawodowe oraz pedagogiczne.
  Celem kształcenia w szkole branżowej jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
 1. Kształcenie zawodowe teoretyczne czyli kursy trwają 4 tygodnie i są realizowane w klasach; pierwszej, drugiej i trzeciej.
  Kurs finansowany jest przez szkołę, natomiast koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywa uczestnik kursu z własnych środków pieniężnych.
  Na zajęciach w ośrodku kursowym uczniowie realizują zajęcia z przedmiotów zawodowych teoretycznych, z których otrzymują oceny, sprawdzana jest obecność i oceniane zachowanie.
  Oceny z przedmiotów kursowych mają wpływ na promocję do następnej klasy lub ukończenie szkoły w takim samym stopniu jak przedmioty ogólnokształcące realizowane w szkole.
  W przypadku otrzymania ocen niedostatecznych lub nieklasyfikowania uczniowi przysługuje egzamin poprawkowy/klasyfikacyjny na zasadach określonych w Statucie Szkoły.
  Po zakończeniu kursu uczeń otrzymuje dwa zaświadczenia: jeden egzemplarz przekazuje wychowawcy, a drugi pracodawcy.
 1. Naukę zawodu może podjąć młodociany, który:
  a) ukończył szkołę podstawową;
  b) przedstawił świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca w wybranym zawodzie nie zagraża jego zdrowiu.

Czas trwania nauki to 36 miesięcy, tzn. 3 lata, a po jej zakończeniu absolwent Szkoły Branżowej I stopnia uzyskuje świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczym.

Aby ukończyć szkołę młodociany pracownik w klasie 3. ma obowiązek przystąpić do egzaminu: czeladniczego (jeżeli pracodawca jest rzemieślnikiem) organizowanego przez Izby Rzemieślnicze lub zawodowego (jeżeli pracodawca nie jest rzemieślnikiem) organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Zdanie w/w egzaminu oznacza, że absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub świadectwo czeladnicze, a ponadto otrzymuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w dwuletniej szkole Branżowej II stopnia, mogą podjąć pracę lub otworzyć własną działalność.

 Podstawowe prawa i obowiązki
młodocianego pracownika w zakładzie pracy
wynikające z w/w przepisów

Obowiązki:

Młodociany pracownik-uczeń to osoba, która ukończyła 15 rok życia, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest zatrudnianie osób poniżej 15. roku życia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy oraz przepisami stosownych uchwał, jest zobowiązany w szczególności do:

 1. Dążenia do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce, sumiennego wykonywania powierzonych czynności oraz stosowania się do poleceń przełożonych.
 2. Przestrzegania przepisów BHP przepisów przeciwpożarowych oraz przestrzegania regulaminu i porządku w miejscu pracy.
  a) zna i przestrzega przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  b) uczestniczy w szkoleniach w zakresie bhp (szkolenia wstępne i okresowe),
  c) wykonuje prace zgodnie z zasadami i przepisami bhp,
  d) dba o ład i porządek w miejscu pracy,
  e) posługuje się odpowiednim sprzętem – spełniającym wymogi bhp,
  f) używa odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej,
  g) szanuje mienie zakładu i dba o należyty stan maszyn i urządzeń,
  h) poddaje się obowiązującym badaniom lekarskim,
  i) niezwłocznie powiadamia przełożonego o zaistniałym wypadku, zagrożeniu zdrowia lub życia ludzkiego, pożaru.
 3. Przestrzegania czasu pracy.
  a) czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę,
  b) czas pracy młodocianego powyżej 16 roku życia nie może przekraczać 8 godzin na dobę,
  c) do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych.
  d) nieobecności w szkole ucznia- młodocianego pracownika usprawiedliwiane są przede wszystkim na podstawie zwolnienia lekarskiego, a w sporadycznych przypadkach przez rodziców zgodnie ze Statutem szkoły dostępnym na stronie internetowej w zakładce szkoła/dokumenty szkoły. Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności ucznia- młodocianego pracownika podejmuje wychowawca klasy.
 4. Wypełniania obowiązku dokształcania.
  a) w okresie nauki zawodu młodociany dokształca się w zakresie teoretycznych przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych w formie szkoleń kursowych (I-go stopnia 4 tygodnie, II-go stopnia 4 tygodnie, III-go stopnia 4 tygodnie),
  b) na czas dokształcania pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z odbywania praktyki,
  c) czas dokształcania należy traktować identycznie jak czas pracy (za godziny opuszczone nieusprawiedliwione w szkole pracodawca ma prawo dokonać potrącenia stosownie do liczby opuszczonych godzin).
 5. Odnoszenia się z szacunkiem do przełożonego, przestrzegania zasad koleżeńskiej współpracy.

Prawa:

Młodociany pracownik – uczeń zatrudniony w zakładzie pracy na postawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ma prawo do:

 1. Otrzymywania, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w określonych przez pracodawcę terminach wynagrodzenia za pracę.
  * przysługujące wynagrodzenie jest obliczane w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki narodowej (publikowane w dzienniku urzędowym za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału) i wynosi:
  – w pierwszym roku nauki nie mniej niż 8%,
  – w drugim roku nauki nie mniej niż 9%,
  – w trzecim roku nauki nie mniej niż 10%.
  * młodocianemu może być przyznana premia lub nagroda w wysokości ustalonej przez pracodawcę.
 2. Szczególnej ochrony zdrowia.
  * nauka zawodu może być realizowana tylko wówczas, gdy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w danym zawodzie;
  * czas pracy młodocianego wynosi: w wieku do 16 lat – nie może przekraczać 6 godzin na dobę, w wieku powyżej 16 lat – nie może przekraczać 8 godzin na dobę;
  * młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej;
  * młodocianemu przysługuje prawo w każdym tygodniu co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.
 3. Corocznego urlopu wypoczynkowego w okresie wakacji oraz ferii szkolnych.
  * młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy;
  * po roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych;
  * w roku, w którym kończy18 lat wymiar urlopu wynosi 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.
  * pracodawca jest obowiązany udzielić młodocianemu pracownikowi na jego wniosek urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy.
 4. Młodociany otrzymuje na danym stanowisku pracy – odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej.
  * rodzaj odzieży ochronnej i sprzęt ochrony osobistej oraz okresy ich użytkowania określają zakładowe normy powstałe w oparciu o obowiązujące przepisy;
  *  w przypadku, kiedy zakład nie wydaje odzieży ochronnej- młodocianemu przysługuje ekwiwalent pieniężny stosownie do wartości odzieży ochronnej przewidzianej na danym stanowisku;
  *  młodocianym przysługują środki higieny osobistej zgodnie z zakładową normą.
 5. Korzystania z opieki lekarskiej na obowiązujących zasadach.
  * młodociany podlega badaniom lekarskim wstępnym i okresowym.

Jednocześnie ucznia (młodocianego pracownika) obowiązują przepisy zawarte w  Statucie Szkoły.

Szkoła pozostaje we współpracy i kontakcie z pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu.

W stosunku do ucznia (młodocianego pracownika) zastosowanie mają następujące przepisy:

 1. Kodeks pracy- Ustawa z 26.06.1974r. (Dz. U. z 2022r., poz.1510 z późn. zm.);
 2. Ustawa z 14.12.2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. 2023r., poz. 900);
 3. Ustawa o rzemiośle z 22.01.1989r. (Dz. U. z 2020r., poz. 2159 z póżn. zm.);
 4. Ustawa z 19.03.2009r. (Dz. U. 56, poz. 458) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
 5. Ustawa z 14.03. 2014r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r. poz. 598);
 6. Ustawa z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. nr 99, poz. 1001);
 7. Rozporządzenie MEN z 22.02.2019r. (Dz. U. 2019r., poz. 391) w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 8. Rozporządzenie MEN z 16.12.2019r. (Dz. U. 2019r., poz. 2468) zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu mistrzowskiego, egzaminu czeladniczego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych;
 9. Rozporządzenie MEN z 15.02.2019r., Dz. U. z 2019r., poz. 316) w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.05.1996r. (Dz. U. nr 60, poz. 278 z późn. zm.) w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.07.2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2023 poz. 1348);
 11. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 29.08.2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1509) dotyczące prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Zaświadczenie związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu (pdf)

Zaświadczenie związane z oceną końcoworoczną z praktycznej nauki zawodu (pdf)

Zaświadczenie związane z oceną na koniec praktycznej nauki zawodu (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.


Skip to content