poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 783 10 71

ZSP Wieruszów

Dokumenty szkoły


Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Statut Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Regulamin korzystania z szatni szkolnej (pdf)

Regulamin przyznawania uczniom nagród książkowych i wyróżnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Procedury postępowania w przypadku wypadku ucznia (pdf)

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (pdf)

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją (pdf)

Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie na rok szkolny 2018/2019 (pdf)

Ankieta kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie (pdf)

Zaświadczenie związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu (pdf)

Zaświadczenie związane z oceną końcoworoczną z praktycznej nauki zawodu (pdf)

Zaświadczenie związane z oceną na koniec praktycznej nauki zawodu (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.