poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wracamy do szkoły – wspólnie zadbajmy o nasz komfort psychicznyWracamy do szkoły – wspólnie zadbajmy o nasz komfort psychiczny

Oto przekaz Dyrektor Szkoły Agnieszki Mazurowskiej w stosunku do uczniów, nauczycieli i rodziców, w związku z hybrydową pracą  szkoły od dnia 17.05.2021:
„Systematyczna realizacja podstawy programowej odbywała się dotąd podczas pracy zdalnej. Nauczanie hybrydowe a potem stacjonarne jest prostą kontynuacją nauczania zdalnego i nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych sprawdzianów oraz kumulowania czynności sprawdzających. Dla uczniów jest to i tak trudny czas przestawienia się na nauczanie stacjonarne.
Proszę o systematyczne sprawdzanie frekwencji, z uwagi na konieczność codziennego raportowania stanu liczebności uczniów w szkole do Kuratorium.
Pozdrawiam serdecznie i życzę spokojnego powrotu do pracy w szkole.”
Obowiązują nadal zasady profilaktyki COVID-19:
1. ogólne zasady: dystans, dezynfekcja, maseczka higiena, wietrzenie,
2. rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
3. rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
4. rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.
5. w salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
– zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
– pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
– przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
– w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
– w miarę potrzeby, zapewnienie nauczycielowi maseczki, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk – przez pracodawcę (maseczki będą rozdawane u wicedyr. ds. wychowawczych)
6. bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
7. należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
8. rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
9. podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
10. należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach (procedury na stronie szkoły w zakładce szkoła/dokumenty szkoły)
11. należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
12. należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z mydłem.
13. do szkoły przychodzą tylko osoby zdrowe.

Przypominamy uczniom o zmianie godzin pracy szkoły- zajęcia rozpoczynają się od 8:00 według przesłanego wcześniej harmonogramu.


Skip to content