poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Projekt stypendialny „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”Projekt stypendialny „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”

Zapraszamy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie- do włączenia się w realizację projektu stypendialnego w ramach projektu: „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”

O projekcie:

https://zawodowcy.lodzkie.pl/

Projekt pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” realizowany jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.
Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2018/2019 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

Stypendium mogą otrzymać uczniowie:
1)  co najmniej II klasy:
– dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych,
– techników,
– trzyletnich branżowych szkół I stopnia,
– ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, liceów sztuk plastycznych i ogólnokształcących szkół baletowych, szkół muzycznych II stopnia, szkół sztuki tańca, szkół sztuki cyrkowej, prowadzących kształcenie ogólne z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego,
2) którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2017/2018,
3) nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” (pdf)

Uwaga! Uczniowie, w poniedziałek – 8 października 2018 – informują swoich wychowawców o tym, czy przystępują do  projektu stypendialnego!


Skip to content