poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Szkoły w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i organizacji nauczania zdalnego w czasie zawieszenia zajęćZarządzenie Nr 9/2021  Dyrektora Szkoły w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i organizacji nauczania zdalnego w czasie zawieszenia zajęć

Zarządzenie Nr 9/2021  Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie z dnia 23.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i organizacji nauczania zdalnego w czasie zawieszenia zajęć.

Na podstawie art.30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z2020r. poz.910 i 1378 oraz z 2021 poz.4 i 619) oraz art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1842,   z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 kwietnia 2021r., Dz.U. z 2020 poz.701 zarządzam:

§ 1. Od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. będzie kontynuowane ograniczenie funkcjonowania szkoły. Nauczanie w dalszym ciągu polegać będzie w tym czasie na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pomocą dziennika elektronicznego oraz platformy Teams w czasie realnym, zgodnie z aktualnym planem lekcji dla wszystkich uczniów.
§ 2. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
§ 3. Uczniowie i słuchacze mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Zajęcia te mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.
W związku z powyższym na praktyki zawodowe, o ile w podmiocie, w którym są one prowadzone nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów, wracają uczniowie klas trzecich: 3 Ttb i 3 Ti. Praktyki będą odbywać się na dotychczasowych zasadach tj. w wymiarze jednego dnia w tygodniu – 8 godzin. Konsultacje w szkole dla uczniów tych klas, w zakresie wyłącznie przedmiotów zawodowych – praktycznych – będą mieć wymiar 8 godzin ( do ustalenia z nauczycielem danego przedmiotu).
Na konsultacje w szkole wyłącznie w zakresie przedmiotów zawodowych – praktycznych – w wymiarze 16 godzin ( do ustalenia z nauczycielem danego przedmiotu) wracają wszyscy pozostali uczniowie klas technikum oraz Szkoły Policealnej – opiekun medyczny – 1 P.
§ 4. Pozostałe ustalenia zawarte w zarządzeniach: nr 10 i 12/2020 oraz nr 3 i 6/2021 pozostają w mocy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021r.
Dyrektor Szkoły Agnieszka Mazurowska


Skip to content