poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wyniki „Staszica” w rankingu ogólnopolskim portalu oświatowego”Perspektywy” – mamy „Srebrną Tarczę”!Wyniki „Staszica” w rankingu ogólnopolskim portalu oświatowego”Perspektywy” – mamy „Srebrną Tarczę”!

Od wielu lat wiemy, że ranking Perspektyw to „profesjonalnie uporządkowana informacja”. Robiony jest on przede wszystkim z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie zdecydować, którą szkołę wybrać. Warto dokonywać takich wyborów na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji.

No właśnie, obiektywnych. W Rankingu Liceów i Techników korzysta się wyłącznie z zewnętrznych źródeł danych pochodzących z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Szkoły weryfikują jedynie listę laureatów i finalistów olimpiad, żebyśmy nikogo na niej nie pominęli ani nie przypisali do niewłaściwej placówki.

Kryteria są znane, sprawdzone, oczywiste: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki egzaminów zawodowych w technikach. Nie mamy subiektywnych wskaźników typu „opinia wśród rodziców” czy „poziom zadowolenia uczniów” – bo nie da się tego wiarygodnie zmierzyć.

Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze szkoły, która doprowadzi Ich do studiów i ułatwi zdobycie zawodu.
W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane ze 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.
Kryteria Rankingu Techników 2021 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).
Cieszymy się bardzo, że uzyskaliśmy w tym roku „Srebrną Tarczę”. Jest to już nasza trzecia „Srebrna tarcza”. Oprócz tej zdobyliśmy też dwie „Brązowe Tarcze”.
W klasyfikacji krajowej  zajęliśmy 129 miejsce (na 1743 szkoły)  i  6 miejsce w województwie łódzkim (na 64 szkoły).
Wyróżnienie to szczególnie cieszy, bo było ono wypracowane w trudnych warunkach, wręcz pionierskich – nauczania zdalnego, stresu związanego z pandemią Covid-19
(niepewność co do matury, egzaminów zawodowych, w nieprzyjemnym poczuciu zamknięcia i izolacji, pozbawieni normalnych- osobistych-  relacji szkolnych).    

Ranking główny, krajowy:
https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-technikow

Ranking wojewódzki:
https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-lodzki
Szczegółowe informacje odnośnie kryteriów rankingu:
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów.
Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.
Sukcesy w olimpiadach 20%
W rankingu zostały uwzględnione wyniki 41 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, z części pisemnej egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz 12 międzynarodowych olimpiad, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół średnich. Olimpiady zostały podzielone na trzy grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego, pozostałe olimpiady krajowe oraz olimpiady międzynarodowe. Olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą dwa. Suma tych dwóch elementów została pomnożona przez pierwiastek z liczby olimpiad, w których szkoła odniosła sukces. W przypadku olimpiad międzynarodowych pod uwagę brana była suma wszystkich sukcesów (zdobytych medali i wyróżnień) i mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła uzyskała medal lub wyróżnienie. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich zostały odniesione do liczby uczniów w szkole.
Matura z przedmiotów obowiązkowych 20%
Wskaźnik uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języków obcych. Podobnie jak w roku ubiegłym, w kryterium matury z przedmiotów obowiązkowych zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej. Wskaźnik matury obowiązkowej został pomnożony przez współczynnik przystępowalności. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej oraz matury zdawanej na arkuszach niestandardowych. Maturzyści zdający maturę na arkuszach niestandardowych nie są uwzględniani zarówno w wynikach średnich szkoły, jak i w liczbie absolwentów.
Matura z przedmiotów dodatkowych 30%:
Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów mnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów.
Egzamin zawodowy 30%:
Wskaźnik obliczany jest jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów.

 

 


Skip to content