poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wsparcie dla uzależnionych i współuzależnionychWsparcie dla uzależnionych i współuzależnionych

W dniu 04 listopada 2015 w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klasy 3 Thho z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie, p. Dariuszem Soborczykiem.

Tematem przewodnim spotkania było ‘Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w kontekście ryzyka zażywania substancji psychoaktywnych’.

W ujęciu takiej tematyki działania profilaktyczne rozumiane są przede wszystkim, jako rozwijanie różnych umiejętności, które pozwolą każdemu radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i z przeżywanymi w związku z nimi emocjami. Podczas spotkania poruszono kwestie uzależnienia od narkotyków i alkoholu, wyjaśniona została definicja uzależnienia, fazy, objawy oraz ryzyko płynące z uzależnienia a także formy terapii. Zwrócono uwagę, że nikt inny, tylko młodzi ludzie są w stanie wziąć za siebie odpowiedzialność i powiedzieć „nie” dopalaczom, narkotykom i alkoholowi, nawet w sytuacjach trudnych i stresujących.

Wiedza o fazach uzależnień od substancji psychotropowych czy alkoholu jest przydatna zarówno dla tych, którzy już sięgnęli po te substancje, jak i tych, którzy mają okazję wypróbować je po raz pierwszy.

FAZY ROZWOJU UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

FAZA 1 – PICIE TOWARZYSKIE

 • picie sprawia przyjemność
 • wzrost tolerancji i ochoty na alkohol

FAZA 2 – OSTRZEGAWCZA

 • szukanie okazji do picia
 • inicjowanie wypijania kolejek
 • po wypiciu lepsze samopoczucie
 • alkohol przynosi ulgę, uwalnia od napięć
 • rozpoczęte picie kończy się „urwaniem filmu”
 • próby picia ukrytego, w samotności, na kaca

FAZA 3 – KRYTYCZNA

 • wyrzuty sumienia – „kac moralny”
 • „klin” przynosi ulgę
 • zaniedbywanie rodziny i konflikty małżeńskie
 • nieobecności w pracy
 • usprawiedliwianie picia różnymi okazjami
 • wzrost agresywności, konflikty z prawem
 • zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego
 • zaburzenia popędu seksualnego
 • picie ciągami na przemian z okresami całkowitej abstynencji dla poprawy zdrowia, udowodnienia „silnej woli”
 • składanie przysiąg abstynencji
 • poczucie pustki, bezradności

FAZA 4 – CHRONICZNA (PRZEWLEKŁA)

 • okresy długotrwałego opilstwa
 • picie poranne
 • upijanie się w samotności
 • spadek tolerancji na alkohol
 • sięganie po alkohole niekonsumpcyjne
 • rozpad więzi rodzinnej
 • wynoszenie rzeczy, kradzieże – w celu zdobycia alkoholu
 • degradacja zawodowa i społeczna
 • otępienie alkoholowe – „wtórny analfabetyzm”
 • alkohol staje się jedynym celem w życiu
 • psychozy alkoholowe – „delirium”
 • padaczka alkoholowa
 • choroby somatyczne – polineuropatia, marskość wątroby
 • skrajne wyczerpanie organizmu

FAZY POWROTU DO ZDROWIA

 • pełna akceptacja trzeźwości i abstynencji
 • zmiana stylu życia, twórcze wykorzystanie czasu wolnego
 • uczenie się znajdowania przyjemności w trzeźwym życiu
 • rekonstrukcja więzi rodzinnych i praca nad ulepszeniem życia rodzinnego
 • angażowanie się w pomaganie innym ludziom
 • odzyskiwanie zaufania i akceptacji ze strony najbliższych osób
 • odzyskiwanie szacunku dla siebie samego
 • poprawa zdolności do współżycia seksualnego
 • dbanie o odpowiednie odżywianie się, regularny sen i wypoczynek
 • trenowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi
 • trenowanie praktycznych umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi
 • trenowanie umiejętności zapobiegania nawrotom picia
 • zdobywanie wiedzy o procesie nawrotu picia i sygnałach ostrzegawczych
 • przygotowywanie się do systematycznego uczestnictwa w programie AA
 • praca nad konstruktywnymi i trzeźwymi kontaktami z innymi ludźmi
 • praca nad poprawą kontaktów z członkami własnej rodziny
 • zrozumienie i akceptacja obecności Siły Wyższej, jako wsparcia w pracy nad sobą
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • budowanie nowej wizji własnego życia w trzeźwości
 • rozpoznawanie własnego systemu iluzji i zaprzeczeń
 • zdobywanie wiedzy o mechanizmach uzależnienia
 • rozpoczęcie pracy nad rozwojem duchowych aspektów życia
 • rozpoznawanie własnych uszkodzeń emocjonalnych i duchowych
 • uznanie faktu własnego uzależnienia i nadzieja na uratowanie siebie
 • dostrzeganie faktu utraty zdolności do kierowania swoim własnym życiem
 • rozpoznawanie i uznawanie faktu własnej bezsilności wobec alkoholu
 • uświadamianie sobie szkód we własnym życiu spowodowanych przez alkohol
 • zdobywanie wiedzy o objawach i naturze uzależnienia od alkoholu – uczestnictwo członków rodziny w programie pomocy psychologicznej dla rodzin
 • rozpoczęcie systematycznej terapii uzależnienia
 • początek zdawania sobie sprawy z własnej choroby
 • dłuższe przerwy w piciu i kontakty z placówką odwykową i grupami samopomocy
 • leczenie uszkodzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych
 • detoksykacja – odtruwanie, przerywanie ciągu picia


ETAPY TERAPII

Leczenie odwykowe

 • detoksykacja, przerwanie ciągu, odtruwanie organizmu
 • leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych i somatycznych
 • budowanie świadomości problemu, otwarcie się na informacje o uzależnieniu i sposobach wychodzenia z nałogu
 • wypracowanie motywacji do zachowania abstynencji
 • korzystanie z Anticolu, Esperalu i innych
 • uznanie swojej bezsilności wobec nałogu, „poddanie się” i dopuszczenie wizji życia trzeźwego
 • tworzenie planu zmiany swoich zachowań i próby konsekwentnego realizowania go

Rehabilitacja 

 • korzystanie z indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej w celu zrozumienia siebie rozwiązywania swoich problemów
 • nawiązywanie kontaktu z rodziną i zachęcenie najbliższych do psychoterapii małżeńskiej i rodzinnej
 • troska o swoje zdrowie i kondycję fizyczną
 • dbanie o higienę psychiczną – umiejętne, konstruktywne rozładowywanie napięć psychicznych w sytuacji stresowej
 • praca nad rozwojem osobistym w grupach samopomocowych, np. AA, AN
 • umacnianie się w dążeniu do trzeźwości przez korzystanie z ambulatoryjnych form wsparcia, np. porady indywidualne, maratony i obozy psychoterapeutyczne.

Samorealizacja 

 • angażowanie się w pomaganie innym, potrzebującym pomocy
 • zmiana zainteresowań
 • rekonstrukcja więzi rodzinnych i troska o odbudowę uczuć i zaufania
 • uczenie się bycia na trzeźwo w różnych sytuacjach towarzyskich
 • twórcze wykorzystanie czasu wolnego

Trzeźwość 

 • zmiana stylu życia
 • pełna akceptacja trzeźwości jako stanu ciała, umysłu i ducha

Fazy uzależnień od narkotyków

Oto kilka umownych faz uzależnienia narkomana:

 1. Inicjacja – ten pierwszy etap uzależnienia od narkotyków dotyczy wszystkich osób, które chociaż raz czegoś spróbowały.
 2. Faza eksperymentalna – charakteryzuje się „próbowaniem” narkotyków. Część osób może poprzestać na jednokrotnym lub kilkakrotnym spróbowania danej substancji, inni mogą kontynuować swoje doświadczenie i wejść w kolejny etap uzależnienia od narkotyków. Faza ta obejmuje pewien motyw poznawczy, czyli chęć sprawdzenia jakie sąskutki uzależnienia od narkotyku, innymi słowy, jak działa dany narkotyk? Dla niektórych etap eksperymentowania może być ostatnią fazą procesu uzależniania od narkotyków i zakończyć się całkowitym zerwaniem kontaktu z nimi. Osoby, które nie rezygnują z narkotyków, wchodzą w kolejną fazę, którą można nazwać fazą używania substancji.

Objawy uzależnienia od narkotyków w tej fazie (zmiany w wyglądzie i zachowaniu):

 • dziwny zapach włosów i ubrań,
 • nadmierne używanie środków zapachowych,
 • zaczerwienione oczy,
 • rozszerzone źrenice,
 • utrzymujący siękatar,
 • wyraźna nadpobudliwość lun ospałość.
 1. Faza używania i nadużywania substancji – zdaniem wielu specjalistów, w przypadku narkotyków, w ogóle nie można mówić o fazie używania, gdyż każde spróbowanie stanowi już nadużywanie narkotyków. W odniesieniu do marihuany istnieje pogląd, że etap używania jest nieszkodliwy. Jednak wejście w fazę użycia substancji psychoaktywnej oznacza pojawienie się określonych konsekwencji przyjmowania narkotyków, a więc różnego rodzaju problemów w szkole, w pracy, w domu, w życiu rodzinnym czy osobistym. Etap ten przynosi coraz więcej negatywnych konsekwencji.

Objawy uzależnień od narkotyków w tej fazie:

 • złe nastroje – dziwne smutki, zamykanie się w sobie,
 • agresywność,
 • porzucenie dotychczasowych zainteresowań,
 • agresjasłowna,
 • pożyczanie pieniędzy, pierwsze kradzieże,
 • zaniedbywanie nawyków higienicznych,
 • pojawienie się pierwszych przedawkowań.
 1. Faza uzależnienia od narkotyków – według WHO to: „psychiczne, a niekiedy fizyczne stany wynikające z interakcji między żywym organizmem a lekiem, charakteryzujący się zmianami zachowania i innymi reakcjami, do których należy konieczność przyjmowania leku w sposób ciągły lub okresowy, w celu doświadczenia jego wpływu na psychikę, a niekiedy by uniknąć przykrych objawów towarzyszących braku leku. W tym etapie konieczna jest terapia uzależnienia od narkotyków, która przyjmuje różną postaćleczenia uzależnień.

Objawy uzależnień od narkotyków w tej fazie:

 • kłamstwo staje się patologiczne,
 • chronicznykaszel,
 • wybuch wściekłości, agresja wobec najbliższych,
 • paranoje narkotyczne,
 • zerowe poczucie własnej wartości,
 • kłopoty z policją.

U niektórych doświadczenie z zażywaniem narkotyków kończy się w pierwszym lub kolejnym etapie ich używania. Faza inicjacji nie musi powodować „wpadnięcia” w nałóg. Osoby, które będą w danej fazie uzależnienia od narkotyków, mogą przez pewien czas utrzymywać się na tym etapie, a później wycofać się i całkowicie zrezygnować z dalszych doświadczeń. Może być też zupełnie odwrotnie, czyli dojdzie do zwiększyć ilość przyjmowania środków odurzających, co może być konsekwencją tzw. „ciągów”

Adres kontaktowy:
Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie, ul. Kępińska 53, telefon: 62 78 40 017, e-mail: moptuiw@gmail.com

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 20:00

moptuiw.wieruszow.pl

uzal