poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Słów kilka o opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – w naszej szkoleSłów kilka o opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – w naszej szkole

OPINIE I ORZECZENIA to dwa podstawowe dokumenty wydawane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, na pisemny wniosek rodziców/opiekunów albo pełnoletniego ucznia.

Uczniom wstępującym po raz pierwszy w progi naszej szkoły, zadajemy pytanie: „Czy posiadasz opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?”. Dobrze jest, jeżeli taki dokument otrzymujemy, ponieważ jest on dla nas wskazówką jak pracować z uczniem, jak dostosowywać formy, metody pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Ile czasu jest ważna opinia?
Opinia nie ma terminu ważności, wynika z bieżących potrzeb danego ucznia, a nie z daty jej wystawienia.
Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się(dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii) może być wydana po ukończeniu klasy III i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

Na wniosek rodziców, nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, opinia może być wydana także uczniowi szkoły ponadpodstawowej.
Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się zachowuje ważność przez cały okres kształcenia. Ta sama opinia, oprócz wskazania do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, będzie również podstawą do dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej działają Zespoły Orzekające, które wydają orzeczenia na pisemny wniosek rodzica ucznia lub na wniosek pełnoletniego ucznia. Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności: wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz opinię placówki oświatowej , do której uczeń uczęszcza.
Tak więc poradnia wydaje orzeczenia:
O potrzebie indywidualnego nauczania uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie;
O potrzebie kształcenia specjalnego na okres roku szkolnego lub etapu edukacyjnego, dla uczniów:
1. niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym( w naszej szkole pracujemy z uczniami niepełnosprawnymi w stopniu lekkim), z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
2. zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
3. niedostosowanych społecznie; wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

Jeśli uczeń jest niepełnoletni, dokument dostarcza do sekretariatu szkoły Rodzic i jednocześnie podpisuje zgodę na udostępnienie nam tegoż dokumentu (RODO). Uczeń pełnoletni przedkłada dokument samodzielnie, również z zastosowaniem wymagań RODO.
Dostosowanie wymagań do psychofizycznych możliwości ucznia, nie oznacza ich obniżenia(tych wymagań) a dotyczy głównie form i metod pracy z uczniem. Nie może polegać na takiej zmianie treści nauczania, która powoduje obniżanie wymagań wobec uczniów z normą intelektualną, nie oznacza pomijania haseł programowych, tylko ewentualne realizowanie ich na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych. Nie może prowadzić do zejścia poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę uczniowi na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego.

Każdy uczeń szkoły może skorzystać z konsultacji pedagogicznych i psychologicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, np.: w stanach problemów emocjonalnych, depresyjnych.
W obecnej sytuacji ograniczeń Covid-19, należy umówić się telefonicznie 62 78 41 295.

Jeśli udajesz się do poradni, tu zapoznaj się z :
https://bip-poradnia.powiat-wieruszowski.pl/bipkod/6395740

Proszę o zapoznanie się z tegorocznymi dostosowaniami na egzaminie maturalnym i zawodowym.
Jest wiele możliwości dostosowań: np. wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut, pisanie pracy na komputerze. Dostosowanie możliwe wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii (zaburzenia pisma)uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny odpowiedzi do zadań w arkuszu egzaminacyjnym lub gdy absolwent posługuje się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji i wiele innych, z którymi można zapoznać się w poniższym dokumencie:

Posiadanie opinii i orzeczenia wpływa na szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf
Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/7_2021_Dostosowania_PP2012_2017.pdf
Zachęcam więc osoby, które posiadają opinie i orzeczenia poradni do przedkładania w sekretariacie szkoły.
Każdy nauczyciel uczący danego ucznia ma możliwość zapoznania się z opinią i orzeczeniem – wpis w e-dzienniku informujący o dokumencie.
Jeszcze raz bardzo proszę o zachowanie kolejności wpływania dokumentu do szkoły: najpierw do sekretariatu, gdzie zostanie wpisana data przyjęcia i przekazania do pedagoga szkolnego.
Opinia i orzeczenie są ważnymi dokumentami w procesie dydaktycznym i wychowawczym – nie chowaj ich w domu, w szufladzie.
Opinie i orzeczenia należy także przedkładać na kursach zawodowych(szkoła branżowa) odbywających się poza szkołą(dostarczają rodzice lub pełnoletni uczeń)
i na egzaminach w klasach branżowych.

Pozdrawiam serdecznie – Danuta Urbaś pedagog szkolny.


Skip to content