poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Przyznano 64 stypendia dla najzdolniejszych uczniów “Staszica”!Przyznano 64 stypendia dla najzdolniejszych uczniów “Staszica”!

Z prawdziwym zadowoleniem informujemy, że przyznane zostały stypendia finansowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Zakwalifikowano 63 uczniów, którzy otrzymają 600 złotych miesięcznie (przez 10 miesięcy) i jednego ucznia z niepełnosprawnością, który otrzyma 1000 złotych miesięcznie.

Pieniądze te wypłacone będą w dwóch transzach, po przedstawieniu i pomyślnym zaakceptowaniu planu rozwoju, który uczeń tworzy wspólnie z nauczycielem.

Pieniądze wykorzystane mogą być wyłącznie na sprzęt elektroniczny konieczny uczniowi do nauki, kursy, książki itp. 

Projekt pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” realizowany jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2018/2019 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

Stypendium otrzymali uczniowie:

1)  co najmniej II klasy:
– dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych,
– techników,
– trzyletnich branżowych szkół I stopnia,
– ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, liceów sztuk plastycznych i ogólnokształcących szkół baletowych, szkół muzycznych II stopnia, szkół sztuki tańca, szkół sztuki cyrkowej, prowadzących kształcenie ogólne z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego,

2) którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2017/2018,

3) nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


Skip to content