poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Informacja o wprowadzeniu zdalnego nauczaniaInformacja o wprowadzeniu zdalnego nauczania

Na podstawie § 1b ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm. Dz.U. z 2020r. poz.1830) Dyrektor szkoły wprowadza nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Podstawą decyzji jest aktualna sytuacja epidemiologiczna i wytyczne Kuratorium Oświaty.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych, o których mowa w ust.1 zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pomocą dziennika elektronicznego oraz platformy TEAMS w czasie realnym, zgodnie z aktualnym planem lekcji.

Powyższe ustalenia zostają wprowadzone od 24.10 do 08.11.2020r. W okresie tym uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15 f specustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia ustawicznego oraz centrach kształcenia zawodowego prowadzi się  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie w formie projektu edukacyjnego i wirtualnego przedsiębiorstwa.