poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Informacja Dyrektora SzkołyInformacja Dyrektora Szkoły

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie
z dnia 16.10.2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla uczniów klas branżowych i uczniów, którym przyznano nauczanie indywidualne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica
w Wieruszowie ze względu na sytuację epidemiologiczną. Nauczanie hybrydowe – uczniowie klas technikalnych odbywają zajęcia w szkole zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu
prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Wieruszowie zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Zawiesza się na czas oznaczony: w okresie od 19.10.2020 r. do odwołania
prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie dla uczniów klas branżowych oraz wszystkich uczniów, którym przyznano nauczanie indywidualne. Podstawą decyzji jest aktualna sytuacja epidemiologiczna powodująca zagrożenie zdrowia uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły są
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w
przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 493).

§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej
http://zsp.wieruszow.pl/
oraz na
tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INFORMACJA
Zgodnie z wprowadzanymi od dnia 17 października 2020r. nowymi obostrzeniami w strefie żółtej, w której znajduje się Powiat Wieruszowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica wprowadza nauczanie hybrydowe. Będzie ono polegało na wprowadzeniu nauczania zdalnego dla uczniów klas branżowych oraz wszystkich uczniów, którym przyznano nauczanie indywidualne. Klasy technikalne będą uczęszczać na zajęcia do szkoły zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, a nauczanie zdalne będzie odbywało się w czasie realnym, również zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w dotychczasowej formie.