poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Sieć WLAN


W bibliotece szkolnej został uruchomiony bezprzewodowy dostęp do Internetu dla uczniów z naszej szkoły. Teraz każdy uczeń posiadający dowolne urządzenie z bramką WiFi (np. laptop, netbook, telefon komórkowy, tablet) może podłączyć się do Internetu i korzystać z niego na terenie szkoły. Warunkiem uzyskania dostępu do Internetu jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i wypełnienie załącznika. Wydrukowany załączniki należy pobrać i wypełnić w bibliotece szkolnej.

Regulamin korzystania z sieci WLAN na terenie
Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie

Postanowienia ogólne

1. Każdy uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie może ubiegać się o dostęp do sieci WLAN.

2. Warunkiem uzyskania dostępu do bezprzewodowej sieci WLAN na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie jest zarejestrowanie się w bibliotece szkolnej.

3. Proces rejestracji polega na zgłoszeniu urządzenia posiadającego możliwość korzystania z bezprzewodowego Internetu (palmtop, telefon komórkowy, laptop), podaniu adresu fizycznego karty sieciowej (MAC), złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązania się do jego przestrzegania.

4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 1 niniejszego regulaminu.

Prawa użytkownika

5. Użytkownik sieci WLAN ma prawo do:

 • korzystania z zasobów sieci w granicach określonych przez administratora,
 • prywatności danych przesyłanych przez sieć,
 • zgłaszania administratorowi spraw wyjątkowych (np. gdy naruszone zostają przepisy regulaminu korzystania z sieci WLAN),
 • jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba, użytkownik może zwrócić się do administratora o zmianę ustawień w sieci.

Obowiązki użytkownika

6. Użytkownik sieci WLAN ma obowiązek:

 • przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu,
 • podporządkować się zaleceniom administratora sieci,
 • używać „bezpiecznych” haseł (trudnych do złamania),
 • natychmiast zgłaszać zauważone luki w systemie praw dostępu (zgłoszenie to nie pociąga negatywnych następstw dla użytkownika),
 • przestrzegać i krzewić dobra obyczaje (np. zgłaszać Administratorowi nieprawidłowości w działaniu sieci WLAN, nie przeciążać transferu).

7. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Prawa Polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za swoje działania w sieci WLAN.

9. Użytkownik odpowiada za szkody spowodowane przez osoby nieuprawnione, którym umożliwił dostęp do sieci WLAN bez zgody Administratora.

Czynności zabronione

10. Użytkownikowi sieci WLAN zabrania się:

 • utrudniania pracy administratorowi i innym użytkownikom sieci,
 • dezinformowania administratora i innych użytkowników sieci,
 • korzystania z zasobów i informacji, do których administrator nie przydzielił dostępu,
 • uszkadzać lub narażać na uszkodzenie sprzęt sieciowy i komputerowy,
 • korzystania z sieci bezprzewodowej podczas zajęć lekcyjnych bez zgody prowadzącego,
 • użytkownikowi nie wolno używać sieci do ściągania plików przy pomocy programów: peer to peer, peer to mail, torrent, rapidshare, emule, itp.

Prawa i obowiązki administratora

11. Administrator ma prawo:

 • ograniczyć możliwość wykonywania pewnych operacji przez użytkownika, jeśli jest to uzasadnione względami technicznymi, bezpieczeństwa lub prawnymi,
 • zażądać od użytkownika zmiany konfiguracji dostępu,
 • zablokować działanie sieci jeśli przesyłane treści są niezgodne z obowiązującym prawem lub w przypadku podejrzenia o działanie niezgodne z powyższym regulaminem,
 • uniemożliwić dostęp do Internetu użytkownikowi, jeśli ten zakończył naukę w ZSP w Wieruszowie.

12. Administrator nie odpowiada za szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do sieci WLAN, a w szczególności za:

 • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika,
 • ujawnienie danych Użytkownika,
 • opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie,
 • powstałe na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania.

Kary i inne postanowienia

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie prywatności i inne naruszenia powstałe z winy użytkowników.

14. Osoby łamiące powyższy regulamin mogą być pozbawione prawa korzystania z sieci WLAN.

15. Administrator może zablokować adres karty sieciowej MAC jeżeli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w regulaminie lub bez podania przyczyny.

16. Wszystkie połączenia wykonywane przy pomocy sieci WLAN są logowane, w razie naruszenia regulaminu, lub przepisów prawa dane mogą zostać udostępnione odpowiednim służbom.

17. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

zalacznik