poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

V Olimpiada Przedsiębiorczości i ZarządzaniaV Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej organizuje:

V Olimpiadę Przedsiębiorczości i Zarządzania, której adresatami są uczniowie szkół średnich z całej Polski. Tematem V OPiZ  jest „Turbulentne otoczenie przedsiębiorstwa”.

Olimpiadzie towarzyszą wykłady, spotkania z ludźmi sukcesu i imprezy sportowe (zakładka Events).

Szkolne eliminacje V OPiZ odbędą się  9 grudnia 2016 w każdej że zgłoszonych szkół. Eliminacje Okręgowe rozegrane zostaną w Szkołach Partnerskich i w Aulach WZ PCz w dniu 10 marca 2017.  Finał i uroczysta Gala, z ogłoszeniem wyników, odbędą się 21.04.2017 w WZ-1 naszej uczelni. Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny. Na uczestników, nauczycieli i szkoły, czekają cenne nagrody rzeczowe i bezpłatne usługi, ufundowane przez Organizatora, Partnerów i Sponsorów (zakładka Nagrody). W kategorii „Przedsiębiorcza Szkoła” (największa liczba uczestników) nagrodzonych zostanie aż pięć szkół z opiekunami.

Zgłoszenia uczniów dokonuje szkoła poprzez elektroniczne wypełnienie formularza (zakładka Rejestracja) oraz przesłanie jego wydruku pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Zarządzania PCz, Al. Armii Krajowej 36B, pok. 9, 42-200 Częstochowa
z dopiskiem „Olimpiada”. Prosimy także o zapoznanie się z Regulaminem V OPiZ. Wszelkie pytania należy kierować do Sekretariatu Olimpiady drogą elektroniczną:

e-mail: olimpiada@zim.pcz.pl
lub telefonicznie: 34 3250 376 lub -356.
Zapisy kończą się w dniu 31.10.2016.

Serdecznie zapraszam – Przewodniczący Olimpiady
dr Andrzej Brzeziński

W naszej szkole osobą prowadzącą konkurs i przyjmującą zapisy uczniów będzie nauczycielka przedmiotów ekonomicznych -Barbara Howis.

Celem głównym Olimpiady jest zwiększenie zainteresowania problematyką gospodarczą i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych. Ma również rozbudzić i wzmocnić wśród młodzieży postawy i zachowania przedsiębiorcze, oraz zachęcić do studiowania na kierunkach ekonomicznych.

  1. Olimpiada to trójstopniowe zawody, składające się z:
  2. Zawodów I stopnia (Szkolne),
  3. Zawodów II stopnia (Okręgowe),
  4. Zawodów III stopnia (Centralne – Finał).
  5. Harmonogram zawodów zostanie ogłoszony na stronie internetowej V OPiZ przed rozpoczęciem rejestracji do zawodów.
  6. Zawody mają charakter indywidualny a poziom trudności rośnie z każdym ich stopniem.Zawody I stopnia (Szkolne)
  7. Zawody I stopnia odbywają się jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach.
  8. Do rywalizacji mogą przystąpić wyłącznie uczniowie, zgłoszeni przez szkoły, zgodnie z procedurą rejestracyjną, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych do zawodów, zamieszczonej na stronie internetowej Olimpiady.
  9. Zawody mają formę pisemnego testu złożonego z 50 pytań zamkniętych i trwać będą 60 min. Zakres tematyczny pytań obejmuje program przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, znajomości zagadnień dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, podstawowych pojęć ekonomicznych i znajomości bieżących wydarzeń życia gospodarczego.
  10. Testy i karty odpowiedzi zostaną dostarczone do szkół przez Organizatora.

Rywalizacja odbywa przed Komisją (3-osobową) wyznaczoną przez Dyrektora szkoły. W przypadku gdy w szkole, do której uczęszcza uczeń, nie organizuje się eliminacji, może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez Dyrektora szkoły.

Zaproszenie – V Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania (pdf)

Regulamin – V Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania (pdf)

Zgoda rodzica – V Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.


Skip to content