poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Transplantacja narządów – aspekty prawne, oświadczenie woliTransplantacja narządów – aspekty prawne, oświadczenie woli

19 listo­pada w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica odbyło się spotkanie uczniów i nauczy­cieli z prof. dr hab. n. m. Michałem  Nowickim – Kierow­ni­kiem Kliniki Nefro­logii, Hiper­ten­sjo­logii i Trans­plan­to­logii Nerek Uniwer­sy­tetu Medycz­nego w Łodzi. Zebrani słuchacze  zapo­znali się z historią trans­plan­tacji i jej praw­nymi aspek­tami.  Zgodnie z polskim prawem, po śmierci czło­wieka narządy mogą być pobrane, jeżeli osoba zmarła nie wyra­ziła za życia sprze­ciwu na specjalnym oświad­czeniu potwier­dzonym własno­ręcznym podpisem lub zgła­szając go do Central­nego Reje­stru Sprze­ciwów. Nieza­leżnie od prze­pisów praw­nych wiele osób pragnie świadomie, za życia wyrazić chęć niesienia pomocy chorym potrze­bu­jącym prze­szczepów, by tuż po swojej śmierci umoż­liwić wyko­rzy­stanie narządów do trans­plan­tacji, ratując życie innych ludzi. Każda osoba dorosła podpi­su­jąca kartę oświad­czenia woli, wyra­żając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do prze­szcze­pienia, daje dowód świadomej chęci rato­wania życia i przy­wra­cania zdrowia chorym ludziom. Własno­ręczne podpi­sanie karty oświad­czenia woli ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz leka­rzom usza­no­wanie wyra­żonej woli. Oświad­czenie woli ma charakter jedynie infor­ma­cyjny i nie trzeba go nigdzie zgła­szać ani reje­strować, jednak najle­piej oświad­czenie takie mieć przy sobie i poin­for­mować najbliż­szych o swojej decyzji!


Skip to content