poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Zwolnienie z WF


1. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi szkoły niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

 ● w przypadku zwolnienia dotyczącego I półrocza – do 30 września danego roku szkolnego,

 ● w przypadku zwolnienia dotyczącego II półrocza – do 14 dni od rozpoczęcia II półrocza.

2. W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego uczeń (rodzic, opiekun prawny) składa podanie poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego (tj. nie później niż 14 dni od pierwszego dnia zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego).

3. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Uczeń (rodzice, prawni opiekunowie) odbiera decyzję Dyrektora w sekretariacie szkoły i udostępnia ją nauczycielowi wych. fiz. oraz informuje także wychowawcę.

4. Zaświadczenia lekarskie bez daty wystawienia przez lekarza nie będą honorowane.

5. Zaświadczenie lekarskie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie szkoły. Należy więc przestrzegać w/w terminy.

6. Uczeń zwolniony z ćwiczeń jest obowiązkowo obecny na lekcji wych. fiz.


Skip to content