poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Młodociani pracownicy


Informacja dla uczniów, rodziców
i wychowawców klas wielozawodowych

Uczniowie klas wielozawodowych to młodociani pracownicy, którzy realizują obowiązek dokształcania w szkole zawodowej. Teoretyczne przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole, do której uczęszcza uczeń (młodociany pracownik), przedmioty zawodowe realizowane są w formie kursowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. W przypadku, gdy liczba uczniów w danym zawodzie jest bardzo mała (jeden lub kilku uczniów) kursy organizowane są w innych ośrodkach poza Sieradzem.

W stosunku do ucznia (młodocianego pracownika) zastosowanie mają następujące przepisy:

1. Zatrudnianie młodocianego pracownika:

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Dział IX (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

2. Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianych:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, ze zm.).

3. Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego:

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. – (tj. Dz. U. z 2002 r, Nr 112, poz. 979, ze zmianami z 2003 r. Dz.U. Nr 137, poz. 1304, ze zmianami w 2009 r. (Dz. U. Nr 6, poz 33).

Uchwała Nr 8 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 2 kwietnia 2008 r . znak: NO-I-130/17/08 w sprawie “Zasad i trybu sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych”, zmieniającą Uchwałę Nr 4 Zarządu ZRP z dnia 19 lutego 2002 r. znak No-I-130/02.

Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego: załącznik pdf Uchwała nr 16 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 23 listopada 2006 r., znak No-I-130/Sz/06 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy, będącego rzemieślnikiem.

4. Uprawnienia do szkolenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz.988, z późn. zm.).

5. Wyjątkowe dopuszczalne zatrudnienie młodocianych:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób, które nie mają 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób, które nie mają 16 lat i nie ukończyły gimnazjum. (Dz. U. Nr 214, poz. 1808).

6. Prace wzbronione młodocianym:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz.2047, z późn. zm.).

7. Zawody i okres nauki zawodu w rzemiośle:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2004 r. Nr 265, poz. 2644, z późn. zm.).

8. Rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77,poz. 518 z 2007 r. z późn. zm.).

Podstawowe prawa i obowiązki
młodocianego pracownika w zakładzie pracy
wynikające z w/w przepisów

Obowiązki:

Młodociany pracownik-uczeń to osoba, która ukończyła 16 rok życia, a nie przekroczyła 18 lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy oraz przepisami stosownych uchwał, jest zobowiązany w szczególności do:

1. Dążenia do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce, sumiennego wykonywania powierzonych czynności oraz stosowania się do poleceń przełożonych.

2. Przestrzegania przepisów BHP przepisów przeciwpożarowych oraz przestrzegania regulaminu i porządku w miejscu pracy.

a) zna i przestrzega przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) uczestniczy w szkoleniach w zakresie bhp (szkolenia wstępne i okresowe),

c) wykonuje prace zgodnie z zasadami i przepisami bhp,

d) dba o ład i porządek w miejscu pracy,

e) posługuje się odpowiednim sprzętem – spełniającym wymogi bhp,

f) używa odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej,

g) szanuje mienie zakładu i dba o należyty stan maszyn i urządzeń,

h) poddaje się obowiązującym badaniom lekarskim,

i) niezwłocznie powiadamia przełożonego o zaistniałym wypadku, zagrożeniu zdrowia lub życia ludzkiego, pożaru.

3. Przestrzegania czasu pracy.

a) czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę,

b) czas pracy młodocianego powyżej 16 roku życia nie może przekraczać 8 godzin na dobę,

c) do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych.

4. Wypełniania obowiązku dokształcania.

a) w okresie nauki zawodu młodociany dokształca się w zakresie teoretycznych przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych w formie szkoleń kursowych (I-go stopnia 4 tygodnie, II-go stopnia 4 tygodnie, III-go stopnia 4 tygodnie),

b) na czas dokształcania pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika,

c) czas dokształcania należy traktować identycznie jak czas pracy (za godziny opuszczone nieusprawiedliwione w szkole pracodawca ma prawo dokonać potrącenia stosownie do liczby opuszczonych godzin).

5. Odnoszenia się z szacunkiem do przełożonego, przestrzegania zasad koleżeńskiej współpracy.

Prawa:

Młodociany pracownik – uczeń zatrudniony w zakładzie pracy na postawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ma prawo do:

1. Otrzymywania, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w określonych przez pracodawcę terminach wynagrodzenia za pracę.

a) przysługujące wynagrodzenie jest obliczane w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki narodowej (publikowane w dzienniku urzędowym za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału) i wynosi:

– w pierwszym roku nauki nie mniej niż 4%,

– w drugim roku nauki nie mniej niż 5%,

– w trzecim roku nauki nie mniej niż 6%;

b) młodocianemu może być przyznana premia lub nagroda w wysokości ustalonej przez pracodawcę.

2. Szczególnej ochrony zdrowia.

a) nauka zawodu może być realizowana tylko wówczas, gdy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w danym zawodzie;

b) czas pracy młodocianego wynosi: w wieku do 16 lat – nie może przekraczać 6 godzin na dobę, w wieku powyżej 16 lat – nie może przekraczać 8 godzin na dobę;

c) młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej;

d) młodocianemu przysługuje prawo w każdym tygodniu co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować Niedzielę.

3. Corocznego urlopu wypoczynkowego w okresie wakacji oraz ferii szkolnych.

a) młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy;

b) po roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych;

c) w roku, w którym kończy18 lat wymiar urlopu wynosi 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

4. Młodociany otrzymuje na danym stanowisku pracy – odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej.

a) rodzaj odzieży ochronnej i sprzęt ochrony osobistej oraz okresy ich użytkowania określają zakładowe normy powstałe w oparciu o obowiązujące przepisy;

b) w przypadku, kiedy zakład nie wydaje odzieży ochronnej- młodocianemu przysługuje ekwiwalent pieniężny stosownie do wartości odzieży ochronnej przewidzianej na danym stanowisku;

c) młodocianym przysługują środki higieny osobistej zgodnie z zakładową normą.

5. Korzystania z opieki lekarskiej na obowiązujących zasadach.

a) młodociany podlega badaniom lekarskim wstępnym i okresowym.

Jednocześnie ucznia (młodocianego pracownika) obowiązują przepisy zawarte w Wewnętrznym Systemie Oceniania (WSO) naszej szkoły, opracowanym na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. z późn. zm.) oraz Statucie Szkoły.

Uwzględniając przepisy zawarte w wymienionych dokumentach wychowawcy klas wielozawodowych zobowiązani są do:

– rozliczania godzin nieobecnych w szkole (czas pobytu w szkole należy traktować jako oddelegowanie z pracy młodocianego pracownika celem odbycia dokształcania -art. 197 i 198 K.P), usprawiedliwianie nieobecności na podstawie zwolnienia lekarskiego;

– informowaniu pracodawców o opuszczanych godzinach lekcyjnych (w przypadku dużej liczby opuszczonych godzin lekcyjnych przez ucznia – wychowawca powinien poinformować właściwego pracodawcę);

– uwzględnienia wyników jakie uzyskują uczniowie na kursach dokształcających podczas klasyfikacji i oceniania zgodnie z zasadami wewnętrznego systemu oceniania;

– kontrolowaniu dzienniczków zajęć praktycznych;

– odbioru zaświadczeń po skończonym szkoleniu kursowym w zakresie przedmiotów zawodowych;

– dokonywanie wpisów w dzienniku lekcyjnym o miejscu odbywania zajęć praktycznych oraz zaistniałych zmianach miejsca pracy lub zawodu ucznia (młodocianego pracownika) w trakcie roku szkolnego;

– zapoznania się z dokumentami zawartymi w teczce osobowej ucznia;

– współpracy z pracodawcami.

Zaświadczenie związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu (pdf)

Zaświadczenie związane z oceną końcoworoczną z praktycznej nauki zawodu (pdf)

Zaświadczenie związane z oceną na koniec praktycznej nauki zawodu (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.


Skip to content