poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Egzaminy


Egzamin maturalny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule (pdf)

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku (pdf)

Szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 (pdf)

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2020 roku (pdf)

Egzamin zawodowy

Formuła 2012

Formuła 2017

Formuła 2019

Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.edu.pl

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin zawodowy) (pdf)

Harmonogram części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin zawodowy) (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.