poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Egzamin zawodowy


Rozpoczęła się letnia sesja egzaminów zawodowych w dwóch formułach – Formuła 2017, Formuła 2019.
7 czerwca br. wystartowała  sesja letnia  egzaminu zawodowego w Formule 2019.
Z kolei 21 czerwca  rozpocznie się sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2017.
Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i praktycznej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie w części pisemnej co najmniej 50% punktów, a w części praktycznej – 75%.
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw/certyfikatów/dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/ dyplomów zawodowych do szkół nastąpi 8 września 2021 r.
Prosimy o zapoznanie się z  poniższymi dokumentami:

Harmonogram egzaminu zawodowego w sesji lato 2021 – Formuła 2017 (pdf)

Harmonogram sesji egzaminacyjnej lato 2021 / FORMUŁA 2019 (pdf)

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części teoretycznej i praktycznej egzaminu zawodowego  w sesji czerwiec – lipiec 2021 (pdf)

(Listy zdających wywieszone są w gablocie w budynku szkoły na parterze).


Drodzy Uczniowie

Bardzo prosimy wszystkich uczniów o zapoznanie się z wytycznymi CKE w sprawie przeprowadzenia Egzaminów zawodowych w czasie pandemii.

Pełna treść wytycznych znajduje się w załączonym linku:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%C3%B3w%20COVID%20Wytyczne_WO.pdf

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO
EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Podczas przeprowadzania egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Na teren szkoły nie mogą wejść żadne Osoby towarzyszące Zdającemu. Aby nie tworzyć tłoku, Zdający powinien na egzaminy przychodzić sam, bez Osób towarzyszących.
 4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie Zdający z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
 5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę, która nie utrudnia oddychania.
 6. Zdający, którzy z wyraźnych wskazań lekarskich, nie mogą korzystać nawet z przyłbicy, muszą obowiązkowo zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły
 7. Na egzamin należy przybyć zgodnie z harmonogramem
 8. Czekając na wejście do szkoły i wejście do sali egzaminacyjnej,  Zdający mają obowiązek zachowania odstępu, co najmniej 1,5 m oraz mają obowiązkowo zakryte usta i nos.
 9. Zdającym NIE WOLNO gromadzić się na terenie szkoły i wewnątrz budynku.
 10. Zdający są zobowiązani do zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo:
 • kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i opuszcza salę egzaminacyjną,
 • wychodzi do toalety.
 1. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Przy wejściach do szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 3. Zdający mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz w każdym innym punkcie na terenie szkoły, gdzie płyny do dezynfekcji są ustawione.
 4. Obok płynu znajduje się informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 5. Egzaminy są przeprowadzane w salach lekcyjnych z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy Zdającymi oraz między Zdającymi a członkami zespołu nadzorującego.
 6. Drzwi do szkoły oraz wszystkich sal egzaminacyjnych są otwarte, od momentu wpuszczania zdających do rozpoczęcia egzaminu, tak aby Zdający nie musieli ich otwierać.
 7. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, maskotek, pomocy dydaktycznych, zeszytów, plecaków. Zdający powinni zostawić plecaki, torebki czy kurtki np. w swoich autach.
 8. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.
 9. W przypadku, gdy Zdający będzie miał przy sobie zbędne przedmioty ma obowiązek zdeponowania ich w kartonie i pozostawienia w wyznaczonym miejscu przed salą, w której zdaje egzamin.
 10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wnoszone przez Zdających w dni egzaminacyjne na teren szkoły rzeczy prywatne.
 11. Zdający zgłasza się na egzamin z: dowodem osobistym, długopisami z czarnym wkładem i przyborami dopuszczonymi na danej kwalifikacji..
 12. Zdający może wnieść na salę egzaminacyjna jedną niedużą butelkę wody mineralnej, którą stawia na podłodze przy nodze swego stołu. W tym miejscu musi ona stać przez cały czas trwania egzaminu. Po skończonym egzaminie Zdający zabiera ze sobą pustą butelkę i wyrzuca ją poza szkołą w miejscu przeznaczonym na takie odpady.
 13. W czasie wpuszczania do sali egzaminacyjnej przedstawiciel Zespołu Nadzorującego ma prawo poprosić Zdającego w celu identyfikacji – o chwilowe zdjęcie maseczki. Zdający ma obowiązek uchylić maseczkę w celu identyfikacji (przy zachowaniu odległości 1,5 m).

24.Na egzaminie każdy Zdający korzysta wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 1. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając wyłącznie z własnego długopisu.
 2. Na terenie szkoły w dni egzaminacyjne – nie ma możliwości zapewnienia posiłków (nieczynny jest sklepik ).
 3. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji sali.
 4. Sale egzaminacyjne są wietrzone przed egzaminem oraz po egzaminie.
 5. Zdających bezwzględnie obowiązują w trakcie egzaminu zasady:
 • zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
 • obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem lub gdy podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej), wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 • niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania – należy zakryć usta i nos zgiętym  łokciem lub chusteczką,
 • konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych osób.
 1. Zdający mają bezwzględny obowiązek bieżącego śledzenia:
 • e-dziennika,
 • poczty elektronicznej,
 • strony internetowej szkoły.

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.