poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Dokumenty szkoły


Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Statut Technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Statut Branżowej Szkoły II Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Statut Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (doc)

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (pdf)

Regulamin korzystania z szatni szkolnej (pdf)

Regulamin przyznawania uczniom nagród książkowych i wyróżnień w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Procedury postępowania w przypadku wypadku ucznia (pdf)

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (pdf)

Plan ewakuacji budynku szkoły – piwnica (pdf)

Plan ewakuacji budynku szkoły – parter (pdf)

Plan ewakuacji budynku szkoły – I piętro (pdf)

Plan ewakuacji budynku szkoły – II piętro (pdf)

Plan ewakuacji budynku pasywnego – plan sytuacyjny (pdf)

Plan ewakuacji budynku pasywnego – parter (pdf)

Plan ewakuacji budynku pasywnego – I piętro (pdf)

Plan ewakuacji budynku pasywnego – II piętro (pdf)

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją (pdf)

Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie na rok szkolny 2023/2024 (pdf)

Standardy Ochrony Małoletnich (pdf)

Regulamin pracy zdalnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie (pdf)

Procedura przebywania uczniów w szkole i organizacja zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Regulamin wycieczek szkolnych oraz wyjść uczniów poza teren szkoły w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im.Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Regulamin organizacji Balu Przedmaturalnego (tzw. „Studniówki”) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Procedura postępowania w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na Covid-19 (pdf)

Procedura zachowania higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie (pdf)

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym (pdf)

Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia incydentem bombowym (pdf)

Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej (pdf)

Ankieta kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie (pdf)

Zaświadczenie związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu (pdf)

Zaświadczenie o ocenie semestralnej w klasach wielozawodowych (pdf)

Zaświadczenie związane z oceną końcoworoczną z praktycznej nauki zawodu (pdf)

Zaświadczenie związane z oceną na koniec praktycznej nauki zawodu (pdf)

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego (pdf)

Oświadczenie pracodawcy w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju (pdf)

Oświadczenie o uczestniczeniu w zajęciach wychowania do życia w rodzinie dla ucznia niepełnoletniego (pdf)

Oświadczenie o uczestniczeniu w zajęciach wychowania do życia w rodzinie dla ucznia pełnoletniego (pdf)

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii i etyki (uczeń niepełnoletni) (pdf)

Oświadczenie ucznia pełnoletniego w sprawie uczęszczania na lekcje religii i etyki (pdf)

Oświadczenie o zwalnianiu z lekcji (pdf)

Oświadczenie o zwalnianiu z lekcji – uczeń pełnoletni (pdf)

Oświadczenie – procedury COVID-19 (pdf)

Oświadczenie – pomiar temperatury (pdf)

Oświadczenie – opieka stomatologiczna (pdf)

Regulamin rekrutacji do projektu PT. „Polak, Włoch dwa bratanki” o numerze 2021-1-PMU-4416 w ramach programu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (pdf)

Regulamin rekrutacji do przedsięwzięcia „Poznaj polskie ślady w Europie” (Paryż) (pdf)

Regulamin Rekrutacji do Projektu Realizowanego w Ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, numer umowy – 2023-1-Pl01-Ka122-Vet-000149857, nazwa przedsięwzięcia: „Dziś Staż Jutro Lepsza Przyszłość” (pdf)


Regulamin Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021 – 2027 – Priorytet 8.Fundusze Europejskie dla Edukacji i Kadr w Łódzkiem Działanie FELD.08.08 Kształcenie zawodowe (pdf)

Formularz zgłoszeniowy UCZEŃ Wieruszów (docx)

Deklaracja wyboru formy wsparcia UCZEŃ Wieruszów (docx)

Formularz zgłoszeniowy NAUCZYCIEL (docx)

Deklaracja wyboru formy wsparcia NAUCZYCIEL (docx)


Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.


Skip to content