poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

RODO


Klauzula informacyjna
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Stanisława Staszica
w Wieruszowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie (ZSP w Wieruszowie). Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:
 • telefonicznie: 62 784 13 21
 • listownie: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie ul. Szkolna 1-3, 98-400 Wieruszów,
 • e-mail:       poczta@zsp.wieruszow.pl
 1. W ZSP w Wieruszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-mail:slawek6808@op.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu i na podstawie :
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 • gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 1. Odbiorcami danych będą tylko podmioty uprawnione z mocy prawa.
 2. ZSP w Wieruszowie nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w ZSP w Wieruszowie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawski 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem realizacji wniosku.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie (pdf)