poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 783 10 71

ZSP Wieruszów

RODO


Klauzula informacyjna
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
w Wieruszowie

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica  w Wieruszowie

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  im. Stanisława Staszica w Wieruszowie przy ul. Szkolna 1-3, 98-400 Wieruszów, (nr tel.: 627841321, adres e-mail: poczta@zsp.wieruszow.pl).
 2. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Pan Sławomir Mazur, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-mail: slawek6808@op.pl
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
 • realizacji zadań Administratora określonych odpowiednimi przepisami
 • dostarczania do organizacji nowych zasobów materialnych, usług i praw
 • obsługi praw pracowniczych
 • obsługi procesów rekrutacji
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie poprzez monitoring z zachowaniem prywatności
  i godności osób,
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,
  w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica
  w Wieruszowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
  :
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Wieruszowie