poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Portrety Pisarzy Polskich”Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Portrety Pisarzy Polskich”

I.ORGANIZATOR: Organizatorem Konkursu pt. „Portrety pisarzy polskich” jest Gminna Biblioteka Publiczna   w Lututowie oraz Powiat Wieruszowski.

Jest to pierwsza edycja konkursu, poświęcona twórczości pisarzy polskich. Konkurs organizowany ramach Kalendarza Imprez Powiatu Wieruszowskiego 2019. Portret ma przedstawiać przede wszystkim osobowość artysty. Aby to uchwycić, należy zapoznać się z jego pracą, pasjami i twórczością, która jest bogata i różnorodna. Liczymy na umiejętność wyszukiwania informacji, zdjęć, filmów, które zainspirują do pracy własnej, aby powstał portret, ukazujący więcej niż tylko wizerunek postaci.

II.CEL KONKURSU: rozpropagowanie wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Wieruszowskiego twórczości wybitnych pisarzy polskich,  propagowanie piękna sztuki, literatury,  upowszechnianie czytelnictwa,  doskonalenie umiejętności artystycznych młodzieży w zakresie literatury, plastyki, fotografii,  promowanie uczniów zdolnych z terenu Powiatu Wieruszowskiego, rozwijanie pasji artystycznych,  rozwijanie pasji lektury i chęci poznawania sylwetek pisarzy polskich, popularyzacja twórczości pisarzy.
III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych  z terenu Powiatu Wieruszowskiego. Konkurs rozstrzygany będzie w czterech kategoriach wiekowych:  klasa 1-3 szkoły podstawowej,  klasy 4-6 szkoły podstawowej,  klasa 7-8 szkoły podstawowej i gimnazjum,  szkoły ponadgimnazjalne.
IV. ZASADY KONKURSU:
Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (bez użycia materiałów sypkich) w formacie A3 lub większym.
Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane:
imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki zgłaszającej pracę lub adres prywatny, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, instruktora pod kierunkiem, którego praca została wykonana. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Dana szkoła może złożyć do Konkursu dowolną ilość prac. Prace muszą mieć charakter indywidualny. Wszystkie prace powinny być przygotowane samodzielnie  z poszanowaniem zasad praw autorskich.
ZGŁOSZENIA I TERMINY: Przysłanie lub złożenie pracy konkursowej (przygotowanej w wybranej przez ucznia kategorii) jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Portrety Pisarzy Polskich”. Do pracy należy dołączyć, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu, kartę zgłoszenia: wypełnioną indywidualnie – dla każdego zgłaszającego swoją pracę. Wypełnienie karty zgłoszenia oznacza zarazem akceptację niniejszego regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego ”Portrety Pisarzy Polskich”. Prace wraz z kartą zgłoszenia można wysyłać lub składać : Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Klonowska 8,  98-360 Lututów.
Termin dostarczenia prac upływa 03 marca 2019 r. (w przypadku wysyłki decyduje data stempla pocztowego).
OCENA I NAGRODY: Prace konkursowe oceniać będzie powołana przez organizatora komisja konkursowa, która wyłoni zwycięzców Konkursu. Do członków jury (komisji konkursowej) należeć też będzie decyzja we wszelkich kwestiach spornych, również dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu. Wyniki Konkursu oraz informacje dotyczące terminu uroczystości wręczenia nagród zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora www.lututowgmina.pl, www.powiat-wieruszowski.pl . Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w marcu 2019 roku. O wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni w marcu 2019 roku (zwycięzcy Konkursu wraz z opiekunami otrzymają zaproszenia na uroczystą wystawę , która odbędzie się  w marcu 2019 roku).
Nagrody: Dla zwycięzców konkursu „Portrety pisarzy polskich” przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Informacje dodatkowe: Organizatorzy nie zwracają nadesłanych (złożonych) prac konkursowych. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy biblioteki kontakt pod adresem:  tel. 43 8714171 gbplututow@op.pl
Regulaminy i karty zgłoszeń do pobrania na stronie internetowej  www. lututowgmina.pl, www.powiat-wieruszowski.pl  

INFORMACJE OGÓLNE:
Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikacje danych osobowych (zamieszczenie listy laureatów na stronach internetowych, w prasie), prezentacją pracy w formie fotografii w materiałach reklamowych, prasie i na stronach internetowych. Autor pracy przenosi na Organizatora Konkursu całość autorskich praw majątkowych nieodpłatnie, w tym możliwość eksploatacji pracy w następujących formach: wystawa, rozpowszechnianie na nośniku elektronicznym.

Karta zgłoszenia – POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „ Portrety Pisarzy Polskich” (pdf)

W załączeniu karta zgłoszenia i oświadczenie. Szkolnym koordynatorem projektu jest biblioteka szkolna. Wszelkich informacji udziela bibliotekarka p. Halina Paluch. Wykonane prace należy dostarczyć także do biblioteki szkolnej.


Skip to content