poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Nie bądźmy obojętni na przemoc w rodzinieNie bądźmy obojętni na przemoc w rodzinie

Uczniowie wieruszowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica spotkali się z p. Elżbietą Ochocką- kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dziękujemy serdecznie za przybycie na spotkanie.
Prelegentka zapoznała zebranych z głównymi zadaniami PCPR. Centrum realizuje określone ustawami zadania własne powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania określone uchwałami organów powiatu oraz wynikające z przepisów prawa: pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.Szczególnie ważne było zapoznanie słuchających z pomocą dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Pozyskanie tych informacji jest ważne dla każdego człowieka. O ile cieszymy się szczęściem rodzinnym we własnym domu, ważne jest, aby móc wesprzeć osoby będące w sytuacjach kryzysowych i wiedzieć jak zachować się w takich sytuacjach.
Nie możemy udawać, że nie widzimy nieszczęścia dzieci w rodzinach niewydolnych wychowawczo. Zapoznajmy się z placówkami, które pomocy takiej udzielają.
Słowo do uczniów. Pamiętajcie, że wychowawca lub pedagog szkolny, lub nauczyciel, którego darzycie zaufaniem, może być pierwszą osobą, którą powiadomicie o swoich problemach z przemocą w rodzinie. Jesteśmy po to, aby otoczyć Was opieką i wsparciem. 

INFORMACJE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE :

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:
Przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie.
Przemoc psychiczna: wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu  z bliskimi.
Przemoc seksualna: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.
Inny rodzaj zachowań:  zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych,  niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.
WAŻNE! W ramach pomocy dla osób doznających przemocy domowej uruchomiono procedurę „Niebieskie Karty”. Na skutek wszczęcia w/w procedury informacja dotycząca podejrzenia przemocy domowej jest przekazywana do zespołu interdyscyplinarnego (działającego
w ramach ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby doznającej przemocy), który podejmuje dalsze działania. W sytuacji przemocy zawsze można wezwać Policję na interwencję, poprosić dzielnicowego o wizytę domową, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
PAMIĘTAJ!!! Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś  z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!
Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom:
Policję, dzwoniąc na numer 997 lub 112, prokuraturę (Prokuratura Rejonowa w Wieluniu, ul. Kilińskiego 12, 98-300 Wieluń, tel. 438437820).
Inne pomocne numery telefonów w przypadku problemu przemocy:
*   Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 12 00 02(płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 800-2200, w niedziele i święta w godzinach 800-1600), tel. (22) 666 28 50 – dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700-2100), Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.

*   Policyjny Telefon Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat).
Właściwe dla powiatu wieruszowskiego sądy zajmujące się m.in.: sprawami rodzinnymi:

  • Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Plac Jagielloński 1,98-300 Wieluń tel. 43 84 20 175 – można tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych (m.in. alimentacyjnych) lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych dzieci (m.in. o ograniczenie czy pozbawienie władzy rodzicielskiej)

  • Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Sieradzu

Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz tel. 43 82 66 711 – można tam złożyć m.in.: pozew o separację, rozwód.
* informacje opracowano na podstawie formularza Niebieskiej Karty – B, zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 13.09.2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Rejestr placówek z terenu powiatu wieruszowskiego udzielających pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie:

Lp. Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/organizacji Telefon Zakres pomocy
1.

 

 

 

 

 

 

Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby w sytuacji przemocy

 

 

 

 

 

 

 MGOPS w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów 627841554/

627841199

 

w sprawach socjalnych, bytowych
i prawnych.

 

 

 

 

 

 

 GOPS w Galewicach ul. Wieluńska 3, 98-405 Galewice  627838600
 GOPS w Sokolnikach ul. Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki  627846190
 GOPS w Łubnicach ul. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice  627847023
GOPS w Bolesławcu ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec  627815053
 GOPS w Czastarach ul. Wolności 29, 98-410 Czastary  627843112
GOPS w Lututowie ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów  438714131
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieruszowie
 ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów  627831995 m.in.: poradnictwo specjalistyczne,  udzielanie informacji na temat instytucji lokalnie działających
w zakresie przeciwdziałania przemocy
3. Punkt Interwencji Kryzysowej w Wieruszowie  ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów  627842320  por poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, wsparcie

w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej

4. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem Ul. Katowicka 10, 63-604 Baranów 609046049 całodobowe schronienie dla osób będących w kryzysie, konsultacje psychologiczne, poradnictwo prawne, pedagogiczne, grupa wsparcia
5. Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie  ul. Kuźnicka 28a, 98-400 Wieruszów  627832412 m.in.: możliwość złożenia zawiadomienie
o przestępstwie znęcania się, podstawowa informacja prawna
6.  SP ZOZ „Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia”
w Wieruszowie
 ul. Kępińska 53, 98-400 Wieruszów  627840017 pomoc w zakresie uzależnień
i współuzależnienia
7. Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby w sytuacji  przemocy, funkcjonujące przy urzędach gminnych GKRPA w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7,
98-400 Wieruszowie
627832621 m.in.: pomoc
w złożeniu wniosku
o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe (w przypadku uzależnień)
GKRPA w Bolesławcu, ul. Rynek 1,
98-430 Bolesławiec
627836024
GKRPA w Sokolnikach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki 627845121
GKRPA w Galewicach, ul. Wieluńska 5,
98-405 Galewice
627838618
GKRPA w Łubnicach, ul. Gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice 627847027
GKRPA w Czastarach, ul. Wolności 29,
98-410 Czastary
627843111
GKRPA w Lututowie, ul. Klonowska 8,
98-360 Lututów
438714052
8. Placówki Ochrony Zdrowia teren powiatu wieruszowskiego pomoc lekarska

Skip to content