poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Matura 2020


Drodzy Maturzyści

Bardzo prosimy wszystkich maturzystów o zapoznanie się z wytycznymi CKE w sprawie przeprowadzenia Matury w czasie pandemii.

Pełna treść wytycznych znajduje się w załączonym linku:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%C3%B3w%20COVID%20Wytyczne_WO.pdf

WYTYCZNE DLA MATURZYSTÓW

podczas przeprowadzania egzaminów maturalnych
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie

8-29.06.2020r.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Na teren szkoły nie mogą wejść żadne Osoby towarzyszące Zdającemu. Aby nie tworzyć tłoku, Zdający powinien na egzaminy przychodzić sam, bez Osób towarzyszących.
 4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie Zdający z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
 5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę, która nie utrudnia oddychania.
 6. Zdający, którzy z wyraźnych wskazań lekarskich, nie mogą korzystać nawet z przyłbicy, muszą obowiązkowo zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły najpóźniej do 29 maja 2020 do godziny 12.00.
 7. Na egzamin należy przybyć zgodnie z:
 • harmonogramem, który każdy Absolwent rocznika 2019/2020 otrzyma przez dziennik elektroniczny, a Zdający z lat wcześniejszych lub  na pocztę elektroniczną wskazaną w deklaracji maturalnej lub telefonicznie
 • wytycznymi dotyczącymi godzin przybycia,
 • wytycznymi dotyczącymi odpowiedniego wejścia do budynku szkoły (wejście główne lub wejście przy sali gimnastycznej),
 1. Czekając na wejście do szkoły i wejście do sali egzaminacyjnej,  Zdający mają obowiązek zachowania odstępu, co najmniej 1,5 m oraz mają obowiązkowo zakryte usta i nos.
 2. Zdającym NIE WOLNO gromadzić się na terenie szkoły i wewnątrz budynku.
 3. Zdający są zobowiązani do zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo:
 • kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i opuszcza salę egzaminacyjną,
 • podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki,
 • wychodzi do toalety.
 1. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Przy wejściach do szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 3. Zdający mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz w każdym innym punkcie na terenie szkoły, gdzie płyny do dezynfekcji są ustawione.
 4. Obok płynu znajduje się informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 5. W czasie egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie ze słowników – obok nich również ustawiony jest dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Każdy Zdający, który chce skorzystać ze słownika, przed skorzystaniem z niego, ma obowiązek dezynfekcji rąk.
 6. Egzaminy maturalne są przeprowadzane w salach lekcyjnych z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy Zdającymi oraz między Zdającymi a członkami zespołu nadzorującego.
 7. Drzwi do szkoły oraz wszystkich sal egzaminacyjnych są otwarte, od momentu wpuszczania zdających do rozpoczęcia egzaminu, tak aby Zdający nie musieli ich otwierać.
 8. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, maskotek, pomocy dydaktycznych, zeszytów, plecaków. Zdający powinni zostawić plecaki, torebki czy kurtki np. w swoich autach.
 9. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.
 10. W przypadku, gdy Zdający będzie miał przy sobie zbędne przedmioty ma obowiązek zdeponowania ich w kartonie i pozostawienia w wyznaczonym miejscu przed salą, w której zdaje egzamin.
 11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wnoszone przez Zdających w dni egzaminacyjne na teren szkoły rzeczy prywatne.
 12. Zdający zgłasza się na egzamin z: dowodem osobistym, długopisami z czarnym wkładem i przyborami dopuszczonymi na danym przedmiocie.
 13. Zdający może wnieść na salę egzaminacyjna jedną niedużą butelkę wody mineralnej, którą stawia na podłodze przy nodze swego stołu. W tym miejscu musi ona stać przez cały czas trwania egzaminu. Po skończonym egzaminie Zdający zabiera ze sobą pustą butelkę i wyrzuca ją poza szkołą w miejscu przeznaczonym na takie odpady.
 14. W czasie wpuszczania do sali egzaminacyjnej przedstawiciel Zespołu Nadzorującego ma prawo poprosić Zdającego w celu identyfikacji – o chwilowe zdjęcie maseczki. Zdający ma obowiązek uchylić maseczkę w celu identyfikacji (przy zachowaniu odległości 1,5 m).
 15. Na egzaminie każdy Zdający korzysta wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 1. Zdający egzamin z informatyki , w przeddzień egzaminu sprawdza, w ciągu jednej godziny wyznaczonej przez dyrektora szkoły – poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego. W trakcie sprawdzania poprawności działania sprzętu Zadający oraz administrator pracowni i członek zespołu nadzorującego, mają zakryte usta i nos. Zdający dodatkowo posiada rękawiczki jednorazowe.
 2. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając wyłącznie z własnego długopisu.
 3. Na terenie szkoły w dni egzaminacyjne – nie ma możliwości zapewnienia posiłków (nieczynny jest sklepik ).
 4. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia (o godz. 9.00 i o godz. 14.00) w czasie przerwy mogą opuścić budynek szkoły lub pozostać na ten czas w wyznaczonym miejscu.
 5. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji sali.
 6. Sale egzaminacyjne są wietrzone przed egzaminem oraz po egzaminie.
 7. Zdających bezwzględnie obowiązują w trakcie egzaminu zasady:
 • zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
 • obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, podejścia po słownik, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 • niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania – należy zakryć usta i nos zgiętym  łokciem lub chusteczką,
 • konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych osób.
 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 2. Zdający mają bezwzględny obowiązek bieżącego śledzenia:
 • e-dziennika (dostępny dla absolwentów rocznika 2019/2020),
 • poczty elektronicznej (Zdający z lat wcześniejszych),
 • strony internetowej szkoły.

Informacje dla maturzystów 2020 (pdf)

Harmonogram matur 2020 (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.