poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pt. „NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA I ATRAKCJE TURYSTYCZNE KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH”Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pt. „NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA I ATRAKCJE TURYSTYCZNE KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH”

ZAPRASZAM WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY DO WIRTUALNEJ PODRÓŻY  PO KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH TAKICH, JAK ANGLIA, IRLANDIA, IRLANDIA PÓŁNOCNA, SZKOCJA, WALIA, USA

REGULAMIN  KONKURSU:

Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady przebiegu konkursu, kryteria oraz sposób oceny.

Cele konkursu

Aktywizacja i integracja środowiska szkolnego.

Rozwijanie wiedzy językowej i informatycznej wśród młodzieży szkolnej.

Rozwijanie wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Promowanie uczniów wyróżniających się uzdolnieniami językowymi i informatycznymi.

Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.

Uczestnicy konkursu i jego przebieg

Udział w Konkursie mogą brać indywidualnie uczniowie wszystkich klas naszej szkoły. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie prezentacji multimedialnej do dnia 23 kwietnia 2021 roku.

Decyzje dotyczące zakwalifikowania uczestników do konkursu, przyznania miejsc, punktów i nagród są ostateczne.

Miejsce i termin składania prac: prace należy przesłać w pliku (jako nazwę plików należy wpisać prezentacja i  swoje nazwisko i imię.) na email: damasiewiczagata@gmail.com, lub dostarczyć na dowolnym nośniku, płycie CD, pendrive,  do nauczyciela organizującego konkurs: Agaty Damasiewicz lub do sekretariatu szkoły.

Prace przyjmowane będą do dnia 23.04.2021r. wyniki ogłoszone zostaną 30.04.2021r.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

Organizacja konkursu

Konkurs składa się z jednego etapu. O zakwalifikowaniu się do udziału w konkursie decyduje termin oddania pracy konkursowej (23 kwiecień).

Zadania konkursowe i zasady oceny prac

Oceny prac konkursowych dokonają  nauczyciele języka angielskiego oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych.

Zadanie konkursowe ma charakter prezentacji multimedialnej.

Wytyczne do prezencji:

 • prezentacja powinna składać się minimalnie z 10 slajdów, a maksymalnie z 20 slajdów,
 • prezentacja powinna zawierać: tekst, grafikę i inne elementy multimedialne,
 • prezentacja powinna zawierać: slajd tytułowy, slajd końcowy (tu imię / nazwisko/ klasa ucznia)

Komisja najwyżej oceni prace:

 • które temat ujęły w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
 • które charakteryzują się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,

Zwróci także na

 • estetykę,
 • samodzielność pracy,
 • zawartość prezentacji,
 • grafikę i całą szatę graficzną,
 • efekt wizualny,
 • przejrzystość,
 • poprawność językową i techniczną poprawność wykonania

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Uprawnienia i nagrody

Na podstawie wyników wyłonieni zostaną maksymalnie 3 laureaci. Dopuszcza się możliwość zajęcia tego samego miejsca przez kilku uczestników. Dla laureatów konkursu przewidziane są:

 • dyplomy
 • nagrody w postaci ocen: za 1 miejsce cząstkowa ocena celująca z przedmiotu j. angielski, za miejsca 2 i 3 cząstkowa ocena bardzo dobra z przedmiotu j. angielski.

Serdecznie zapraszam: Agata Damasiewicz (Tel. Kom. 605241500 – w razie pytań związanych z konkursem)


Skip to content