poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Informacja w sprawie nauczania zdalnegoInformacja w sprawie nauczania zdalnego

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica

w Wieruszowie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

i organizacji nauczania zdalnego w czasie zawieszenia zajęć.

 

 1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. ograniczone będzie funkcjonowanie szkoły. Nauczanie w tym czasie polegać będzie na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe za pomocą dziennika elektronicznego oraz platformy Teams w czasie realnym, zgodnie z aktualnym planem lekcji dla wszystkich uczniów.
 2. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
  Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022r. mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe do czasu ich zakończenia.
 1. Uczniowie technikum mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne -16 godz./tyg., praktyki zawodowe – 8godz./tyg.) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego o ile w danym podmiocie, gdzie są prowadzone nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
  W związku z powyższym na praktyki zawodowe/ zajęcia praktyczne o ile w podmiocie, w którym są one prowadzone nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów, uczęszczają uczniowie wszystkich klas trzecich po gimnazjum: 3 Ttg, 3 Tig, 3 Tbg, 3 Tlg i 3 Teg. Praktyki będą odbywać się na dotychczasowych zasadach tj. w wymiarze jednego dnia w tygodniu – 8 godzin.
 1. Konsultacje w szkole dla uczniów mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo ( w małych grupach ) wyłącznie z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego – klasy IV technikum, zawodowego lub potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – tylko dla uczniów składających w tym roku wyżej wymieniony egzamin ( termin do ustalenia z nauczycielem danego przedmiotu).
 2. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze są realizowane w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia na terenie szkoły z uwzględnieniem orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
 3. Istnieje możliwość udostępniania pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 4. W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania będzie możliwość ich realizacji na terenie szkoły.

Skip to content