poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Egzamin próbny techników handlowców – A.22Egzamin próbny techników handlowców – A.22

W piątek 27 listopada 2015 uczniowie  klasy IV Technikum Handlowego pisali próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w ramach kwalifikacji A.22.

Była to próba generalna przed prawdziwym egzaminem, który czeka ich w styczniu. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę zarówno w części pisemnej – rozwiązując czterdzieści testowych pytań, jak i w części praktycznej – rozwiązując zadania z obrotu handlowego. Każdy zna swoje możliwości na ten moment i wie co jeszcze trzeba poprawić, by w styczniu zdać egzamin potwierdzający umiejętności i kwalifikacje technika handlowca.

Technik handlo­wiec planuje, orga­ni­zuje i reali­zuje trans­akcje zakupu – sprze­daży na różnych szcze­blach obrotu towa­ro­wego. Prowadzi dzia­łania marke­tin­gowe zwią­zane ze sprze­dażą oraz sprawy ekono­miczno-finan­sowe w przedsiębiorstwie.

Technik handlo­wiec może pracować w zespo­łach handlowo – marke­tin­go­wych oraz insty­tu­cjach kontroli handlowej. Może również prowa­dzić własną firmę, w której zatrudni pracow­ników lub sam będzie wyko­nywał wszystkie czyn­ności od zaopa­trzenia, sprze­daży, do końco­wych rozli­czeń finan­sowo-ekonomicznych.