poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Absolwentka Technikum BudowlanegoAbsolwentka Technikum Budowlanego

W dniu 20.02.2017 r. lekcja z przedmiotów budowlanych była szczególna. Uczestniczyła w niej absolwentka Technikum Budowlanego Agnieszka Owczarek.

Agnieszka jest obecnie studentką III roku Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Swoimi doświadczeniami ze studiów podzieliła się z młodszymi kolegami z klasy I Technikum Budowlanego. Opowiadała o projektach, które realizowała podczas różnych zajęć, zastosowaniu techniki komputerowej w inżynierii budowlanej, w tym najpopularniejszych programach komputerowych wykorzystywanych przy projektowaniu. Udostępniła sporządzony ostatnio projekt dwóch obiektów, opowiedziała o programie użytkowym, konstrukcji obiektu, problemach, z jakimi się spotkała podczas realizacji itp.

Opowiedziała również o praktykach odbywanych podczas studiów i urokach życia studenckiego.

Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i życzymy powodzenia.

Zachęcamy młodzież do podjęcia nauki w Technikum Budowlanym w STASZICU.

Technik budownictwa

Uczest­niczy w robo­tach budow­la­nych, prowadzi doku­men­tację budowy, przy­go­to­wuje i kontro­luje produkcję budow­laną, sporządza kosz­to­rysy; projek­tuje, wyko­nuje małe obiekty inży­nier­skie, elementy konstrukcji żelbe­to­wych, stalo­wych lub drew­nia­nych itp.

Po ukończeniu Technikum Budowlanego możesz:

  • podjąć naukę na wydzia­łach: budow­nictwa i archi­tek­tury, gospodarki przestrzennej oraz pokrew­nych – insta­lacje sani­tarne, geodezja, inży­nieria środo­wiska,
  • prowa­dzić własną dzia­łal­ność gospodarczą

Możliwości zatrudnienia:  w biurach architektoniczno-budowlanych, konstruk­cyj­nych, w wyko­naw­stwie na placach budowy, w wytwór­niach elementów prefa­bry­ko­wa­nych, w jednost­kach admi­ni­stracji państwowej.


Skip to content