poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Rodzice


Rada rodziców

Przewodnicząca
Monika Józefowska

Zastępca przewodniczącej
Monika Suchy

Skarbnik
Dorota Dembecka

Sekretarz
Katarzyna Czesna

Członkowie
Renata Kołaczek-Krzak
Mariola Raszewska

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca
Renata Gaj

Sekretarz
Bogusława Magaj

Członkowie
Maria Józefiak
Edward Kozera

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.