poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs na LOGO SZKOŁYKonkurs na LOGO SZKOŁY

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

 1. Organizator konkursu
 2. Organizatorem konkursu na opracowanie logo Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
  im. Stanisława Staszica w Wieruszowie jest Dyrekcja Szkoły i Samorząd Uczniowski.
 3. Cel i przedmiot konkursu
 4. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i. Stanisława Staszica w Wieruszowie.
 5. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
 6. Konkurs trwa od: 19.10.2021r. do 17.12.2021 r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane tylko indywidualnie
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi  w regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 7. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 8. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.
 9. Forma prezentacji pracy konkursowej
 10. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego

 wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

 1. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych.
 2. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

 Znak należy przedstawić na formacie A-4.

Wymagania techniczne:

– grafika wektorowa

-format pliku: SVG

– rekomendowany program : Incscape

 W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

 1. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

-być czytelne i łatwe do zapamiętania,

– być łatwo identyfikowane z naszą szkołą

-wzbudzać pozytywne emocje,

-powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym,

-powinno zawierać nazwę szkoły:  ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

 1. Logo powinno składać się :

– z połączenie logotypu (stylizacji literowej) i znaku graficznego będącego symbolem

6.Prace należy składać w estetycznej formie w kopercie z napisem „Konkurs na logo szkoły”, podając:

 -imię i nazwisko,

 -klasę,

 -pendrive z nagraną pracą

– należy dołączyć wydrukowaną wersje logo w kolorze i czarno- białą,

 1. Miejsce i termin składania prac konkursowych
 2. Prace należy składać do dnia : 17.12.2021 r. do opiekuna Samorządu Uczniowskiego
  p. Eweliny Heidt.
 3. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie  konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 5. Organizator nie zwraca prac.
 6. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, pomysł

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest atrakcyjna nagroda.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników: grudzień 2021 r.
 4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.

Życzymy ciekawych pomysłów!

Organizatorzy


Skip to content