poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Informacja o procedurach postępowania w naszej szkole w przypadku cyberprzemocyInformacja o procedurach postępowania w naszej szkole w przypadku cyberprzemocy

Chcąc zapobiec wszelkim sytuacjom nieporozumień w związku z korzystaniem  z telefonów komórkowych w szkole oraz reagując na problem cyberprzemocy

(wyniki ankiet z minionego roku szkolnego, przeprowadzonych wśród uczniów naszej szkoły http://zsp.wieruszow.pl/7-luty-dzien-bezpiecznego-internetu/ – prosimy o zapoznanie się z następującymi procedurami postępowania.

Pamiętajcie! w szkole nie wolno pod żadnym pozorem ukradkiem wykonywać zdjęć i kręcić filmów  na lekcji.

Procedury postępowania w związku z korzystaniem przez uczniów z telefonów komórkowych na terenie szkoły.

Uczniowie wchodzą na lekcje z wyłączonym telefonem komórkowych.

Jeśli uczeń w trakcie lekcji skorzysta z telefonu, nauczyciel ma prawo zabrać mu telefon i położyć na biurku. Oddaje telefon po zakończonej lekcji i odnotowuje fakt niewłaściwego zachowania w dzienniku lekcyjnym. Jeśli sytuacja się powtarza należy koniecznie poinformować o tym rodziców.
Uczniowie są informowani przez wychowawcę o tej procedurze – w dniu rozpoczęcia nauki szkolnej, rodzice są informowani na pierwszym spotkaniu z wychowawcą.

Uczniowie łamiący powyższą procedurę, otrzymują kary przewidziane statutem szkoły, w   przypadku nie wykonania polecenia nauczyciela.

Nauczyciel prowadzący lekcje ma włączony, wyciszony telefon komórkowy.
Podyktowane to jest bezpieczeństwem osób przebywających w danym pomieszczeniu, w związku z możliwością zaistnienia  sytuacji awaryjnych lub alarmowych.

Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacji podejrzenia lub ujawnienia cyberprzemocy.   

Prawo polskie przewiduje  ochronę danych osobowych zamieszczanych w Internecie, ochronę wizerunku, ochronę przed włamywaniem się do korespondencji mailowej. Wszelkie formy gróźb, znieważania,  dokonywane za pośrednictwem Internetu, są karalne.  

Do zjawisk związanych z cyberprzemocą zalicza się:

  • Robienie zdjęć innym osobom telefonem komórkowym bez ich zgody,
    Wstawianie zdjęć osób zarejestrowanych na fotografii bez ich zgody, a szczególnie przy ich wyraźnym sprzeciwie.
  • Włamania na pocztę elektroniczną, strony internetowe, kradzież treści zamieszczonych na prywatnych stronach internetowych.
  • Stalking (nękanie przy pomocy Internetu, telefonów komórkowych),
  • Groźby i znieważania wysyłane za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych.
  • Umieszczanie wulgarnych treści w Internecie, publikacja ich w miejscach masowego dostępu dzieci i młodzieży.
  • Bezprawne wykorzystywanie informacji.
  • Uwodzenie i treści pornograficzne w Internecie.

Szkoła prowadzi działania profilaktyczne uświadamiające całej społeczności szkolnej (uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły) zasady korzystania i zagrożenia płynące z użytkowania różnych technologii komunikacyjnych.

W szkole podejmuje się interwencję w każdym przypadku ujawnienia lub podejrzenia cyberprzemocy.

Niniejsze procedury zawierają zasady postępowania nauczycieli i innych

pracowników szkoły w sytuacji podejrzenia lub ujawnienia cyberprzemocy.

Opis procedury reagowania szkoły na ujawnienie cyberprzemocy.

Ujawnienie przypadku cyberprzemocy.

Informacja o tym, że w szkole miała miejsce cyberprzemoc może pochodzić z różnych źródeł. Osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice, inni uczniowie — świadkowie zdarzenia, nauczyciele.

Ustalenie okoliczności zdarzenia

a) Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów elektronicznych powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowane i udokumentowane.

b) Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel nie będący wychowawcą, powinien przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego i wicedyrektora d/s wychowawczych szkoły.

c) Pedagog szkolny i wicedyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie.

d) Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.

 Zabezpieczenie dowodów  

a) Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, itp.) lub adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil.

b) Zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie dostawcy usługi (odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z serwisu), ale również stanowi materiał, z którym powinny się zapoznać wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: wicedyrektor, pedagog szkolny, wychowawca, rodzice. O całej sytuacji poinformowany zostaje dyrektor szkoły.

 Identyfikacja sprawcy.

a) W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się ustalić  – należy bezwzględnie skontaktować się z policją.  

b) W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły,

wychowawca i pedagog szkolny powinien podjąć następujące działania:

– przeprowadzić rozmowę z uczniem, której celem jest ustalenie okoliczności zajścia, wspólnie zastanowić się nad jego przyczynami  i poszukać rozwiązania sytuacji konfliktowej;

– omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować o konsekwencjach regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane;

– zobowiązać sprawcę do natychmiastowego zaprzestania swojego działania i usunięcia z sieci szkodliwych materiałów;

– ustalić ze sprawcą sposób zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy,

– jednocześnie o zaistniałej sytuacji zostają poinformowani  rodzice poszkodowanego ucznia, oraz rodzice ucznia (uczniów), którzy są sprawcami cyberprzemocy.

W porozumieniu z rodzicami poszkodowanego ucznia lub pełnoletnim uczniem 

– o fakcie cyberprzemocy  poinformowana zostaje policja.

a) Jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich z osobna.

b) Rodzice sprawcy zostają poinformowani o przebiegu zdarzenia i zapoznani z materiałem dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka.

c) We współpracy z rodzicami należy opracować projekt kontraktu dla ucznia, określającego zobowiązania ucznia, rodziców oraz konsekwencje nieprzestrzegania przyjętych wymagań i terminy realizacji zadań zawartych w umowie.

Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy:

a) Wobec sprawcy cyberprzemocy szkoła stosuje kary zawarte w statucie szkoły.

b) Podejmując decyzję o rodzaju kary należy wziąć pod uwagę:

– rozmiar i rangę szkody — czy materiał został upubliczniony w sposób pozwalający na dotarcie do niego wielu osobom (określa to rozmiar upokorzenia jakiego doznaje ofiara), czy trudno jest wycofać materiał z Sieci, itp.;

– czas trwania prześladowania — czy było to długotrwałe działanie, czy pojedynczy incydent;

– świadomość popełnianego czynu — czy działanie było zaplanowane, a sprawca był świadomy, że wyrządza krzywdę koledze oraz jak wiele wysiłku włożył w ukrycie swojej tożsamości, itp.;

– motywację sprawcy — należy sprawdzić, czy działanie sprawcy nie jest działaniem odwetowym w odpowiedzi na uprzednio doświadczone prześladowanie;

– rodzaj rozpowszechnianego materiału.

Działania wobec ofiary cyberprzemocy.

a) Ofiara cyberprzemocy otrzymuje w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez pedagoga lub psychologa.

b) W strategii działań pomocowych uczeń- ofiara powinien otrzymać wsparcie psychiczne oraz poradę, jak ma się zachować, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania.

c) Po zakończeniu interwencji wychowawca wraz z osobą udzielającą pomocy monitorują sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy.

d) Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy zostają poinformowani o problemie, podjętych działaniach szkoły i, w miarę potrzeb, otrzymują wsparcie i pomoc specjalistów.

Ochrona świadków zgłaszających zdarzenie.

a) Opieką psychologiczno- pedagogiczną otacza szkoła świadków zdarzenia uczestniczących w ustalaniu przebiegu zajścia.

b) Osoba, której uczeń zaufał informując o cyberprzemocy ma obowiązek postępować tak, by swoim zachowaniem i działaniem nie narazić świadka zgłaszającego problem. 

Sporządzenie dokumentacji z zajścia: 

a) Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń.

b) Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy)powinien on podpisać notatkę po jej sporządzeniu.

c) Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis, itp.).

Powiadomienie sądu.  

a) Jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania dyrektor szkoły powinien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, szczególnie jeśli do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji ucznia.

W przypadku ucznia pełnoletniego dyrektor szkoły zawiadamia Wydział Karny Sądu Rejonowego.

b) W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów, dyrektor powinien zwrócić się do sądu rodzinnego z zawiadomieniem o podjęcie odpowiednich środków wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, w przypadku ucznia pełnoletniego – j.w.


Skip to content