poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Informacja dla uczniów/absolwentów szkoły branżowej I stopniaInformacja dla uczniów/absolwentów szkoły branżowej I stopnia

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia zdający egzaminy zawodowe przed Izbą Rzemieślniczą lub Okręgową Komisją Egzaminacyjną uzyskują równorzędne kwalifikacje do podejmowania pracy lub działalności gospodarczej w Polsce i poza jej granicami.

Absolwenci w/w szkoły zdając egzamin czeladniczy/mistrzowski otrzymują jednocześnie suplement do świadectwa czeladniczego / dyplomu mistrzowskiego Europass.

W przypadku egzaminów zdawanych przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną absolwenci mogą złożyć wniosek o uwierzytelnienie lub apostille świadectw, dyplomów.

Wszelkie informacje można uzyskać na stronach internetowych: zrp.pl oraz oke.lodz.pl

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r. (z późn. zm.);

Ustawa o rzemiośle z 22 marca 1989r. (z późn. zm.);

Rozporządzenie MEN z 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 373);

Rozporządzenie MEN z 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz egzaminów sprawdzających przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych ( Dz. U. 2017 poz. 89).