poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

GOSiT Wieruszów zaprasza na mikołajkowy konkurs – Rzeźby w lodzieGOSiT Wieruszów zaprasza na mikołajkowy konkurs – Rzeźby w lodzie

Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży:

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie.

Konkurs dotyczy wykonania projektu rzeźby przedstawiającego ŚWIĘTA W LODZIE.

Konkurs rozpoczyna się 27 listopada 2017 r. i trwać będzie do 4 grudnia 2017r.

W konkursie mogą brać udział drużyny szkolne, składające się z max 4 osób + dorosły opiekun.

Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy projekty do dnia 4 grudnia 2017 r. Ze wszystkich zgłoszonych projektów jury powołane przez organizatora wybierze 4 projekty, a tym samym 4 drużyny, które podczas imprezy Mikołajkowej 6 grudnia 2017r. będą mieć możliwość wykonania rzeźby w lodzie według nadesłanego projektu pod okiem profesjonalnego instruktora.  Blok lodowy oraz sprzęt do wykonania rzeźby zapewnia firma Ice Evolution z Sosnowca.

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w godzinach 1600-2000, podczas imprezy Mikołajkowej współorganizowanej przez Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie.

Temat projektów konkursowych związany z tematyką świąteczną.

Szkołę mogą reprezentować maksymalnie 3 drużyny (max 4 osób + opiekun grupy), każda drużyna wykonuje jedną wspólną rzeźbę w lodzie według projektu.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 • Prace konkursowe należy złożyć w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki w Wieruszowie przy ul. Sportowej 4, do dnia 4 grudnia 2017 roku, z podaniem nazwy szkoły oraz nazwiskami osób z danej drużyny.
 • Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 • Każda z drużyn może przekazać tylko jedną pracę.
 • W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 • Uczestnicy konkursu przekazując pracę oświadczają, że przysługuje im prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 • Każda drużyna powinna opatrzyć pracę danymi: nazwa drużyny, nazwa szkoły, imiona i nazwiska członków drużyny oraz opiekuna. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikami konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 • Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 • Odpowiedzialność za drużynę podczas rzeźbienia w lodzie ponosi jej opiekun wybrany przez szkołę po wcześniejszym instruktażu profesjonalnego instruktora prowadzącego warsztaty.

Wyniki konkursu i nagrody:

 • Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni 4 laureatów konkursu, z których podczas warsztatów wyłoni zwycięzcę.
 • Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność, wykonalność rzeźby.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi :
 1. Etap : wybranie przez jury 4 najlepszych projektów rzeźb do dnia 04.12.2017 r.
 2. Etap : ocena wykonanych rzeźb w dniu 06.12.2017r. podczas Imprezy Mikołajkowej.

Czterech laureatów wybranych przez jury dnia 04.12.2017 r. będzie mieć możliwość wykonania rzeźby w lodzie pod okiem profesjonalnego instruktora z Ice Evolution z Sosnowca.

Nagrodą dla drużyny która najlepiej odwzoruje projekt rzeźby na lodzie jest Karnet na 50 jednorazowych wejść na lodowisko dla każdej osoby z drużyny, dodatkowo szkoła zwycięskiej drużyny otrzyma 10 godzin wejść dla grup zorganizowanych (max 50 osób) do wykorzystania podczas trwania sezonu lodowiska 2017/2018.

Dodatkowo wszystkie rzeźby będą eksponowane przez cały okres trwania lodowiska.

Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

Postanowienia końcowe:

 • Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej www.gosit-wieruszow.pl oraz innych mediach.
 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 • Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.gosit-wieruszow.pl oraz u dyrekcji szkoły.
 • Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 • Wszystkie wykonane w ramach konkursu prace stają się własnością GOSiT Wieruszów.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.


Skip to content