poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Drodzy uczniowie i wychowawcy klas! Zostańcie wolontariuszami!Drodzy uczniowie i wychowawcy klas! Zostańcie wolontariuszami!

Zapraszam poszczególnych uczniów jak i całe klasy, do włączenia się w tegoroczną edycję „Szlachetnej Paczki”. Uczmy się pomagać!
Naszym celem jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę.
Lokalnym koordynatorem akcji jest p. Katarzyna Szwed- pedagog szkolny  ze szkoły w Bolesławcu.

W ramach SZLACHETNEJ PACZKI wolontariusze  spotykają  docierają do prawdziwej biedy. Dopiero gdy dogłębnie poznają sytuację, podejmują decyzję o włączeniu rodziny do projektu.
PROSIMY BARDZO O UDZIAŁ W ROZPOZNANIU SYTUACJI ŻYCIOWEJ OSÓB Z WASZEGO OTOCZENIA I ZORGANIZOWANIE DLA NICH POMOCY.
Możecie zebrać artykuły pierwszej potrzeby jak i zakupić konkretne rzeczy potrzebne w danej rodzinie, czy danej osobie.
Bądźcie szczególnie uczuleni na osoby niepełnosprawne, chore- potrzebujące pomocy.
Szkolnymi koordynatorami akcji są: wicedyrektor Małgorzata Karkoszka i pedagog szkolny Danuta Urbaś, do których zgłaszacie inicjatywy i pomysły, nazwiska chętnych wolontariuszy.

Dla rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach SZLACHETNEJ PACZKI kontakt z wolontariuszem i pomoc materialna stają się impulsem do zmiany.
pomagajmy szczególnie tam, gdzie jest:

– Ciężko chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie – często wiąże się to z wysokimi kosztami leczenia i rehabilitacji oraz z koniecznością nieustannej opieki rodziców, która ogranicza możliwość podjęcia przez nich pracy. Często przestaje wystarczać środków na najbardziej podstawowe potrzeby.

– Jeśli jednego z członków dotyka przewlekła choroba lub niepełnosprawność – znacząco wpływa to na obniżenie standardu życia rodziny. Leczenie chorego jest zazwyczaj bardzo kosztowne: pieniądze są wydawane na rehabilitację, leki, specjalistyczny sprzęt czy dojazdy do szpitali, wobec czego inne potrzeby rodziny są odkładane na dalszy plan. Konieczność ciągłej opieki nad osobą chorą może też wiązać się z rezygnacją z pracy jego opiekunów.

– Rodzina wielodzietna – to rodzina, w której jest 3 lub więcej dzieci. Pomagamy wtedy, gdy rodzice mimo starań, nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwojowych i edukacyjnych.
Uwzględniając wpływ programu „500+”, zwracamy szczególną uwagę na to, czy sytuacja rodzin wielodzietnych zmieniła się.

– Starość i samotność-  kryterium, zgodnie z którym włączamy do udziału w projekcie samotne osoby w podeszłym wieku. Bezdzietne lub pozbawione opieki ze strony rodziny. Dla osoby pozostawionej samej sobie, niedołężność oraz choroby w połączeniu z niską rentą lub emeryturą powodują brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i życiowych. Leczenie schorzeń typowych dla podeszłego wieku pochłania często znaczną część dochodów.

– Nieszczęście – do Paczki włączamy rodziny, które zostały dotknięte przez nieszczęście. Zdarzenie losowe (np. powódź, pożar, wypadek, śmierć jednego z członków rodziny) są w stanie diametralnie zmienić sytuację rodziny i doprowadzić do biedy nawet dobrze sytuowane osoby. Odbudowanie strat może przekraczać możliwości finansowe wielu rodzin.

– Samodzielny rodzic – to kryterium stosujemy do osób samotnych, będących w trudnej sytuacji materialnej, które mają na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci. Takie osoby często nie mają kogo prosić o wsparcie. Dodatkowym obciążeniem jest nierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa, czy traumatyczne doświadczenia, które były przyczyną rozstania z partnerem.

– Start w samodzielność  – chcemy wspierać osoby, które zaczynają dopiero samodzielne życie albo odbudowują je na nowo. Mogą to być zwłaszcza: absolwentki Domu Samotnej Matki i absolwenci Domów Dziecka. Mogą to być również studenci, którzy starają się utrzymać i uczyć (a nie mogą liczyć na wsparcie rodziny) i młode rodziny na starcie zmagające się z trudną sytuacją finansową (i również nie mogą liczyć na wsparcie bliskich). Paczka może pomagać także tym, którzy wychodzą z życiowego kryzysu, jak np. uzależnienie, wspierając w ten sposób stawanie się samodzielnym.

Inne – Jeśli przyczyny biedy nie należą do żadnego z powyższych kryteriów, a jesteśmy przekonani, że pomoc udzielona danej rodzinie byłaby dla niej impulsem do zmiany – także włączamy ją do PACZKI. To sytuacje, w których rodzina, mimo podejmowanych starań o poprawę swoich warunków materialnych, długotrwale żyje poniżej progu ubóstwa i ma trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Może być to spowodowane np. brakiem kwalifikacji, trudną sytuacją na rynku pracy itp.

Zapraszamy do udziału! Zostańcie Wolontariuszami.
Pomagasz innym – stajesz się wartościowym człowiekiem!